88% kababaihang Filipino ay nagsasabi kirot mula sa regla nakaapekto sa kakayahan nilang magtrabaho

88% kababaihang Filipino ay nagsasabi kirot mula sa regla nakaapekto sa kakayahan nilang magtrabaho
sa
sa

Isinisiwalat ng pananaliksik ng YouGov na 65% lang ng mga naapektuhan ang trabaho ang nagsabi sa taga-empleyo nila

Ang kompanyan nasa-Mumbai na Culture Machine ay nailagay sa headline kamakailan sa kanilang paghandog sa mga empleyadong babae ng pagkakataong mag-off sa unang araw ng pagreregla nila. 

Kasing dami ng 90% ng kababaihan sa Pililinas ang nagsasabing sila ay nagkaroon ng pangingirot kapag may regla sila ay sa mga nagkaroon ng pangingirot sa pagreregla, 89% ang nagsasabi na nakaapekto ang pangingirot sa pagreregla sa kakayahan nilang magtrabaho.

Ngunit dalawa lang sa tatlo (65%) sa kababaihang Filipino na ang pagganap ay naapektuhan ng pangingirot sa pagreregla ang umain sa taga-empleyo nila na ito ang kaso. 17% ay nagsabi sa taga-empleyo nila na ang mga problemang dulot ng pangingirot ng pagreregla ay dulot ng ibang dahilan, habang isa sa lima (21%) ang nagsabi na wala sa mga ito (ang malaking bahagi ng pangkat na ito ay hindi agad nagpapaalam sa hindi mabuting pakiramdam sa taga-empleyo nila).

 

Sa anong paraan mas nahihirapan ang mga kababaihang magtrabaho dahil sa pangingirot dulot ng pagreregla?

Halos dalawa sa tatlo (64%) ang nakakakita na ang pangingirot sa pagreregla ay nakakaapekto sa kakayahan nilang mag-concentrate. Halos apat sa sampu (41%) ang kinailangang magpanhinga dahil sa kirot at anim sa sampu (61%) ang kinailangang umuwi ng maaga (32%) o mag-day off (29%) dahil sa kirot.

Mabagal ang lipunan sa pagkilala na ang pangingirot dahil sa pagreregla ay makabuluhang usapin para sa kababaihang nagtatrabaho, bagaman ang mga pag-uugali ay tilang nagbabago. Maliban sa pagkilos ng Culture Machine, ang mga bansa kabilang ang South Korea, Taiwan, Indonesia at Japan ay may mga nakatalagang batas na nagpapahintulot sa kababaihang mag-off sa trabaho habang nireregla sila (bagaman ang tatlong araw na off ng Taiwan para sa pamumulikat dulot ng pagreregla ay ang pinakagalante). 92% ng kababaihang Filipino ang sumusuporta sa katulad ng pamamaraang ipinakikilala.

*Kinolekta ang datos na ito online sa pagitan ng Agosto 25 at Setyembre 7, 2017, sa pamamagitan ng panel ng YouGov na may 5 milyong tao sa buong mundo. Itinuturing itong sapat upang kumatawan sa online na populasyon. Laki ng sample: (Pilipinas n =1,073)