Karamihan ng mga residente ng APAC (56%) ay naniniwala na ang pagiging lalaki o pagiging babae ay it

Karamihan ng mga residente ng APAC (56%) ay naniniwala na ang pagiging lalaki o pagiging babae ay it
sa
sa

Sa malaking bahagi ng kasaysayan ng tao, ang mga papel ng kasarian ay naghati sa mga tao sa isa sa dalawang pangkat mula sa pagkakapanganak; lalaki at babae. Malaki ang pinagkakaiba ng mga gaganaping papel na ito, depende sa panahon sa kasaysayan at kung saang mga lipunan mo ito titingnan. Bagaman marami ang tumuturing sa kontemporaryong interpretasyon ng kasarian na nakapirmi, ang bagong pananaliksik mula sa YouGov patungkol sa mga pananaw sa kasarian sa buong Asya Pasipiko ay nagmumungkahi na kasalukuyan nang nagaganap ang pagbabago.

Mas kaunti sa kalahati ng mga batang tao ang naniniwala na sumusunod sila sa mga stereotype ng kasarian

Ang isang makabuluhang natuklasan ay ang iskala ng paglipat ng henerasyon sa kung paano nakikita ng mga batang tao ang sarili nilang pagkakakilanlan sa kasarian. Sa iskalang 0-10, kung saan ang 0 ay ganap na panlalaki at ang 10 ay ganap na pambabae, may puwang na 17 porsiyentong puntos sa pagitan ng mga lalaking 16-29 taong gulang (39%) at mahigit sa 45 (56%) sa mga nagtatalaga sa sarili nila bilang ganap na lalaki (0) o halos ganap na lalaki (1). Ang pagkakahating ito ay nakikita rin sa mga kababaihan; habang nasa mas kaunti lang sa ikatlo ng kababaihan (31%) na nasa edad na 16-29 ang nagsasabi na halos lubusang babae sila (sa lebel na 9 o 10), halos kalahati (49%) ng kababaihan na mas matanda sa 45 ang nagsasabi nito.

Ang pagkakahati sa henerasyon ay nakikita rin sa mga pananaw patungkol sa pagkalalaki at pagkababae nang mas pangkalahatan; habang dalawa sa tatlo (67%) ng mga nasa edad na 45+ ay nakikita ang pagkalalaki bilang masyadong positibo o medyo positibo, at ito ay nasa 58% sa mga 16-29 na taong gulang. Ang pagkakahating ito ay mas di pansin pagdating sa mga pananaw sa pagkababae, bagaman ang direksyon at pareho; nakikit ng 58% ng mahigit sa 45 na ito ay positibo kumpara sa 54% ng mga 16-29 na taong gulang.

Mas hindi naniniwala ang mga batang tao na sumusunod sila sa mga stereotype ng kasarian kaysa sa mga mas matandang henerasyon. 43% ng mga 16-29 taong gulang ay matindi o medyo sumasang-ayon na sumusunod sila sa mga stereotype ng kasarian, kumpara sa 51% ng mahigit sa 45.

Ang pagiging lalaki ay pinaka-nauugnay sa lakas, ang pagkababae ay pinaka-nauugnay sa pagkasensitibo

Subalit, kapag pinapili ng tatlong katangian na mas pinakauugnayan ng mga sumasagot sa bawat kasarian, tilang nagtatagpo ang mga henerasyon. Mula sa 21 katangian, ang tatlo na pinaka-nauugnayan ng mga 16-19 taong gulang sa pagiging lalaki ay ang lakas (napili ng 55%), pagiging assertive (27%) at katalinuhan (24%); habang ang pagkasensisitbo (42%), emosyonal (33%) at mapagmahal (29%) ay ang tatlong pinaka-madiing nauugnay sa pagkababae. Ang mga mas matanda sa 45 ay kumikilala sa laskas (56%), pagiging assertive (31%) at pagpapasya (25%) bilang mga katangiang pinaka-inuugnay nila sa pagkalalaki at ang pagkasensitibo (47%), emosyonal (36%) at mapagmahal (32%) para sa pagkababae.

39% ng mga sumasagot ay naniniwala na ang mga tungkulin sa kasarian ay nakakahadlang sa pagkakapantay-pantay

Ngunit, bagaman ayroong magkakatulad na ideya tungkol sa kung ano ang bumubuo sa pagkalalaki at pagkababae, ang karamihan sa mga natanong (56%) ay naniniwala na binuo ito ng lipunan. Ang pananaw ay pinaka-pinanghahawakan sa Pilipinas (68%), Thailand (60%) at Australia (58%), ngunit mas hindi pinanghahawakan sa Vietnam, kung saan 39% ng mga sumasagot ay sumasang-ayon.

Ang mga nainirahan sa APAC ay nahahati rin sa epekto ng mga tungkulin ng kasarian sa lipunan, na halos 4 sa 10 ng mga natanong (39%) ay sumasang-ayon na ang mga papel ng kasarian ay balakid sa pagiging patas. Habang ang mga nasa Thailand (49%), Singapore (45%) at Australia (44%) ay mas malamang na naniniwala na ito ang kaso, isang kaapat na bahagi lang mga Indonesian (24%) ay sumasang-ayon.

*Kinolekta ang datos na ito online sa pagitan ng Hulyo 5 at Hulyo 13, 2017, sa pamamagitan ng panel ng YouGov na may 5 milyong tao sa buong mundo. Itinuturing itong sapat upang kumatawan sa online na populasyon. Sample size: Asya Pasipiko (n = 8,869; Australia: 1,006; Hong Kong: 950; Indonesia: 1169; Malaysia: 1,552; Pilipinas: 1,045; Singapore: 1,062; Thailand: 1,080; Vietnam: 1,005)