Lagpas sa kalahati ng mga respondent sa APAC ang nagsasabing mas mahirap pa ito sa ngayon!

Lagpas sa kalahati ng mga respondent sa APAC ang nagsasabing mas mahirap pa ito sa ngayon!
sa

Ang pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagpapalakas sa kababaihan ay ilang dekada nang ipinaglalaban at sinisikap isulong. Habang nagbabago ang lipunan, nakikita nating dumarami na ang mga babaeng nasa mga senior position sa mga kompanya, mga CEO at pinuno ng pamahalaan sa ilang mga bansa sa buong mundo. Gayunpaman, nagbago na rin ba ang papel ng kababaihan sa tahanan? Na-survey ng YouGov, ang nangungunang online research firm sa buong mundo, ang higit 9,000 tao sa 8 bansa sa Asya-Pasipiko* upang maunawaan kung ano ang palagay ng mga tao sa papel ng kababaihan ngayon sa trabaho at sa tahanan.

Halos apat sa bawat limang tinanong sa APAC ang sumasang-ayon sa pagkakaroon ng trabaho ng asawang babae.

Nang tinanong kung sang-ayon sila sa pagtatrabaho ng isang ina sa isang negosyo o industriya kahit na kaya naman ng asawang lalaki na suportahan siya at ang pamilya sa pinansyal, karamihan ng mga respondent sa APAC ay sumang-ayon (77%). Hong Kong ang may pinakamataas na antas ng pag-sang-ayon na nasa 83%. Ang iba pang bansa sa APAC ay may katulad na antas ng pag-sang-ayon (mula sa 76% sa Malaysia), maliban sa Indonesia, kung saan 55% lamang ng mga respondent ang sumang-ayon dito.

Hindi nakapagtataka, mas maraming babaeng respondent (80%) kaysa kalalakihan (74%) ang sumang-ayon sa pagtatrabaho ng mga babae kahit hindi nila ito kailangan sa pinansyal. Ang mga kabataang nasa edad na ng pagtatrabaho (25-34 taong gulang) ang pinakamalaking pangkat ng edad na sumasang-ayon ( 79%).

Pito sa bawat sampung tinanong sa APAC ang naniniwalang mas makakabuti para sa mga anak na manatili sa bahay ang kanilang mga ina

Gayunman, kung tungkol sa pagpapalaki ng mga anak, nagbabago ang opinyon. Pito sa bawat sampung tinanong sa APAC (69%) ang naniniwalang mas makakabuti para sa mga anak na manatili sa bahay ang kanilang mga ina. Ang percentage ay pinakamataas sa Indonesia, kung saan halos apat sa limang respondents (79%) ang naniniwalang mas makakabuti para sa mga anak na ang kanilang mga ina ay nananatili sa tahanan at walang trabaho.

Ito ang pangkalahatan at nangungunang opinyon sa lahat ng pangkat ng edad, katayuan sa buhay o pagtatrabaho, antas ng kita at edukasyon sa lahat ng na-survey na bansa sa APAC.

Dalawa sa bawat tatlong tao sa Hong Kong ang naniniwalang mas mahirap nang maging isang ina sa panahong ito

Sa ngayon, hindi lang isa ang papel na ginagampanan ng isang ina. Siguro dahil higit sa kalahati (55%) ng mga respondent sa APAC ang naniniwalang mas mahirap nang maging ina sa ngayon kumpara sa mga nanay noong panahon ng kabataan nila. Gayunman, nag-iiba rin ang opinyon sa rehiyon. Hong Kong ang may pinakamalaking bilang (66% ng mga respondent) ng naniniwalang mas mahirap nang maging ina sa ngayon; gayunman, wala pang 40% ng mga tao sa Vietnam ang may katulad na palagay.

Muli, mas maraming babaeng respondent (58%) kumpara sa mga lalaki (52%) ang naniniwalang mas mahirap maging nanay sa ngayon. Kung titingnan natin ang katayuan ng trabaho, ang mga may trabaho (57%) ay naniniwala ring mas mahirap maging nanay sa ngayon, kumpara sa opinyon ng mga hindi nagtatrabaho (51%).

23% lamang ng mga respondent sa APAC ang naniniwalang mas madaling maging nanay sa ngayon at ang natitirang 22% ay naniniwalang halos pareho lang ito.

Kinolekta ang datos na ito online sa pagitan ng Marso 26 hanggang Abril 4, 2017, sa pamamagitan ng panel ng YouGov na may 5 milyong tao sa buong mundo. Itinuturing itong sapat upang kumatawan sa online na populasyon. Sample size: Asia Pacific (n = 9,242; Australia: 1,001; Hong Kong: 911; Indonesia: 1,140; Malaysia: 1,734; Pilipinas: 1,185; Singapore: 1,055; Thailand: 1,181; Vietnam: 1,035)