Ginimbal ng resulta ng halalan sa pagkapresidente ng US ang APAC

Ginimbal ng resulta ng halalan sa pagkapresidente ng US ang APAC
sa

 Ibinunyag ng pananaliksik ng YouGov ang malawakang pagtanggi sa pagkapanalo ni Trump, partikular sa mga kababaihan at kabataan

Mahalin siya o kainisan siya, ang pagkapanalo ni Donald Trump sa halalan sa pagkapresidente ng US ay nagdulot ng media sensation sa pagtaranta sa maraming kritiko at pagtalo kay Hillary Clinton sa White House. Pigil hininga na ngayong naghihintay ang mundo para makita kung paano niya yayanigin ang relasyon ng Amerika sa mas malawak na mundo.

Bagaman hindi tiyak ang detalye ng agenda ng polisiya niya, ang mga opinyon sa pagkahalal ni Trump ay malalim ang pagkakahati. Ang YouGov, bilang isa sa pinakanangungunang kompanya ng pananaliksik, ay nagtanong sa 7,777 tao sa pagitan ng ika-17 at ika-26 ng Nobyembre para malaman ang higit pa tungkol sa palagay ng mga tao sa rehiyong Asya Pasipiko tungkol sa balita.

 

44% ng mga sumasagot sa APAC ay hindi kumpiyansa kay Trump

Nakita ng YouGov na hindi inaasahan ang mga resulta ng halalan sa pagkapresidente ng US sa APAC; 39% ng mga residente ay nagsasalarawan ng pangunahin nilang reaksiyon sa balita bilang surpresa. “Nag-aalala” ang pangalawang pinakakaraniwang emosyon na naalala ng mga sumagot, napili ng 21% sa buong rehiyon. Makabuluhang naiiba ito sa rehiyon; Ang mga Australian ang pinaka-nag-aalala (29%), halos tatlong beses sa bilang ng mga nasa Thailand na nag-aalala sa pagkapanalo ni Trump (10%).

Laganap ang pag-aalala sa pagkapresidente ni Trump, na 44% ng mga iyon sa rehiyon ay nagsasabi na sila ay “medyo walang kumpiyansa” o “masyadong walang kumpiyansa” sa pagtatagal ng nahalal na presidente. Ang nasabing reserbasyon ay tumataas sa mahigit sa kalahati sa mga residente sa Australia (54%), Hong Kong (51%) at Singapore (50%). Ang kababaihan ay hindi palagay sa pagkahalal ni Trump, na ang 49% ng kababaihan ay nagpapahiwatig ng kawalan ng kumpiyansa kay Trump bilang bagong presidente ng US, kumpara sa 39% ng kalalakihan.

Salungat dito, ang mga Filipino ang pinakakumpiyansa sa pagkapresidente ni Trump, na ang 34% ang nagsasalarawan sa kanila na bilang “kumpiyansang-kumpiyansa” o “medyo kumpiyansa”; nang mahigit sa average sa rehiyon na 21%. Mas optimistiko rin ang mga Filipino kaysa sa karaniwang residente ng APAC kapag kinukunsidera ng residente kung paano maaapektuhan ng pagka presidente ni Trump ang sarili nilang bansa 26% ng mga Filipino ay naniniwala na ang pagkahalal ni Trump ay magkakaroon ng positibong epekto kumpara sa rehiyonal na average na 16% lang.

 

Halos kalahati ng 18-24 taong gulang ay naniniwala na ang pagkapresidente ni Trump ay magkakaroon ng negatibong epekto sa bansa nila

Ang pakiramdam ng pangamba ay nagdodomina sa Malaysia kung saan 58% ng mga mamamayan ay naniniwala na ang pagkapresidente ni Trump ay magkakaroon ng negatibong epekto sa bansa nila.

Ang mga batang tao ay nag-aalala din, ang 49% ng 18-24 taong gulang ay nagsasabi na ang pagkapresidente ni Trump ay magkakaroon ng negatibong epekto sa kanilang bansa. Bumababa din ito ayon sa edad at pinakamababa sa mga nasa edad na 55+, kung saan ang 36% ng mga natanong ay naniniwala na ang pagkahalal ni Trump ay magkakaroon ng negatibong epekto.  

 

 

Muli, ang mga kababaihan ay mas malamang na nagdududa kaysa sa mga lalaki pagdating sa pagkapresidente ni Trump; sa palagay ng 45% ng kababaihan na natanong ay ang pagkapanalo ni Trump ay magkakaroon ng negatibong epekto sa bansa nila, habang 40% ng kalalakihan ay ganito rin mag-isip.

Ang mga alalahanin ay lagpas din sa sarili nilang hangganan at mas natatakot ang mga residente sa epekto sa rehiyon kaysa sa sarili nilang bansa. Tumataas ang pagkanegatibo mula 43% hanggang 49% sa rehiyon kapag tinanong tungkol sa epekto ni Trump di lang sa bansa nila pero sa buong rehiyong Asya Pasipiko. Totoo ito para sa bawat isa sa walong bansang na-survey pero mas mataas sa Australia, kung saan ang mga pananaw kay Trump bilang negatibong impluwensiya ay tumaas ng 10 porsiyentong punto mula 41% hanggang 51% kapag kinokonsidera ang rehiyon at hindi lang ang bansa nila.

 

Sa palagay ng dalawa sa limang tao, pinaka-makakaapekto si Trump sa bansa

Ang mga opinyon ay patas na nagkakaisa na ang pagbabago sa presidente ay mararamdaman, bagaman kung paano ito maipapakita ay iba-iba sa bawat bansa. Kapag tinanong kung saang larangan sa palagay ng mga tao makakaapekto si Trump, ang ekonomiya ang pinakakaraniwang napipili, sinaad ng 40% ng mga tumutugon sa APAC. Ang mga Australian ang pinakamalamang sa iba sa APAC na matakot sa epekto ni Trump sa kapaligiran, na ang 8% ay naglilista nito bilang larangang pinakamaaapektuhan ni Trump (doble sa rehiyonal na average na 4%).

Ang mga inaalala sa seguridad ay pinakanararamdaman sa Malaysia at Vietnam, kung saan 17% at 16% ng mga residente (bilang naaayon) ay nagsasaad nito bilang larangan kung saan pinakamalaki ang epekto ng pagkahalal kay Trump. Samantala, nagdodomina sa Pilipinas ang mga pandaigdigang relasyon, kung saan sa palagay ng 46% ang epekto ni Trump ay pinakamararamdaman sa larangang ito.

 

 

Ang pagkapanalo ni Trump ay nagpababa sa mga estima ng Amerika pero ang pagbabago sa mga kasanayan ng mamimili ay limitado

Pero hindi lang ang mga pananaw ng epekto ng Amerika sa APAC ang nagbabago, sabi ng 45% ang mga resulta ng halalan sa pagkapresidente ng US ay nagkaroon ng negatibong epekto sa opinyon din nila sa Amerika.  Muli, tumataas ito sa mga kababaihan at kabataan, na ang 48% ng kababaihan at 51% ng 18-24 taong gulang ay nagsasabi na ang resulta ng halalan ay nagkaroon ng negatibong epekto sa opinyon nila sa Amerika.

Ang katulad na bahagi ng mga natanong (43%) ay nagsasabi na ang mga resulta ng halalan ay nagkaroon din ng negatibong epekto sa mga mamamayan ng Amerika.

Ngunit tilang hindi ito nagiging makabuluhang pagbabago sa mga kasanayan ng mamimili. Mahigit lang isa sa tatlong sumasagot (36%) ang nagsasabi na talagang mas hindi malamang o medyo hindi malamang na bumiyahe sila a Amerika bilang resulta nito at 44% ng tao ang nagsasabi na wala itong kaibahan.

Tulad nito, kaunti ang balak ng mga mamimili na baguhin ang paraan ng pamimili nila, 65% ang nagsasabi na ang mga resulta ng halalan ay walang epekto kung bibili sila ng mga Amerikanong brand. Ang mga Malaysian at mga Indonesian ay pinakamalamang na magbabago sa paraan ng paggasta nila na ang 32% at 27% ay nagsasabi na alinman sa “mas hindi malamang” o “medyo hindi malamang” sila bibili ng mga Amerikanong brand. Mas malamang din ang mga kabataang magbago ng kanilang mga plano sa pamimili, na 25% ng 18-24 taong gulang ang alinman sa “mas hindi malamang” o “medyo hindi malamang” sila bibili ng mga Amerikanong brand.

 

Ang data ay kinolekta mula sa research sa mga panelist ng YouGov mula ika-17 hanggang ika-26 ng Nobyembre 2016 at itinuturing na kumakatawan sa online na populasyon. Sample size: Asya-Pasipiko (n = 7,770 na may 51% kalalakihan at 49% kababaihan; Australia: 1,020; Hong Kong: 997; Indonesia: 923; Malaysia: 922; Pilipinas: 1,055; Singapore: 983; Thailand: 925; Vietnam: 1,002)