Green Technology

Green Technology
sa

Ang "Waste Management" (o Pamamahala ng Basura) ang itinuturing na pinakamahalagang isyu ng kapaligiran para sa mga tao sa Thailand, Indonesia, Singapore at Malaysia. Sa kabilang banda, naniniwala ang mga taga-Hong Kong, China at Australia na "Polusyon" ang mas dapat bigyang-pansin. 88% ng mga taga-Asya ang may kaalaman kung ano ang Green Technology ngunit karamihan sa kanila (61%) ay kakaunti lamang ang kaalaman tungkol dito. Ang mga Green Technology na ipinatupad ng mga taga-Asya nang pinakamadalas ay Waste Management (28%) (hal. mga Biodegradable, Recycled na Produkto). 93% of ng mga taga-Asya ay naniniwala ang ang Green Technology ay makakatulong sa paglutas sa mga problema ng climate change/global warming, ngunit kalahati sa kanila (50%) ay naniniwalang limitado lang ang epekto nito.