Terminolohiya at Pamamaraan


Naghahatid ang BrandIndex ng maraming bilang ng mga sukatan ng brand ng mamimili. Narito ang maikling pagsasalarawan ng mga sukatan na ginagamit namin at kung paano sila nakukuha:

Buzz

Paano tukuyin ang sukatan: "Ang Buzz o Net Sentiment na nagawa sa lahat ng media (advertising, balita, sabi-sabi)"
Ano ang tinatanong namin sa survey: "Kung may narinig kang anuman tungkol sa brand sa nakaraang dalawang linggo, sa pamamagitan ng advertising, balita o sabi-sabi, ito ba ay positibo o negatibo?”

Ang score sa itaas ay maaaring magmula sa 100 hanggang sa -100 at pinagsasama sa pamamagitan ng pagbabawas ng negatibong puna mula sa positibo. Ang zero na score ay nangangahulugang patas na positibo at negatibong puna.

Kaalaman

Paano tukuyin ang sukatan: “Tinulungang Kaalaman”
Ano ang tinatanong namin sa survey: "Kailanman ba ay narinig mo na ang brand na ito?"

Hinahatid ang sukatang ito bilang porsiyento.

Kalidad*

Paano tukuyin ang sukatan: “Kalidad”
Ano ang tinatanong namin sa survey: "Mabuti ba o masamang kalidad ito"

Ang score sa itaas ay maaaring magmula sa 100 hanggang sa -100 at pinagsasama sa pamamagitan ng pagbabawas ng negatibong puna mula sa positibo. Ang zero na score ay nangangahulugang patas na positibo at negatibong puna.

Halaga*

Paano tukuyin ang sukatan: “Halaga”
Ano ang tinatanong namin sa survey: "Nagbibigay ba ito ng mabuting halaga o masamang halaga sa binabayad mo?"

Ang score sa itaas ay maaaring magmula sa 100 hanggang sa -100 at pinagsasama sa pamamagitan ng pagbabawas ng negatibong puna mula sa positibo. Ang zero na score ay nangangahulugang patas na positibo at negatibong puna.

Pagiging Kasiya-siya*

Paano tukuyin ang sukatan: “Pagiging Kasiya-siya”
Ano ang tinatanong namin sa survey: "Masaya o hindi masaya ka bang customer?"

Ang score sa itaas ay maaaring magmula sa 100 hanggang sa -100 at pinagsasama sa pamamagitan ng pagbabawas ng negatibong puna mula sa positibo. Ang zero na score ay nangangahulugang patas na positibo at negatibong puna.

Pagrekomenda*

Paano mo tinutukoy ang sukatan: “Kalamangang Irekomenda”
Ano ang tinatanong namin sa survey: "Irerekomenda mo ba ang brand sa kaibigan o iiwasan ang brand?"

Ang score sa itaas ay maaaring magmula sa 100 hanggang sa -100 at pinagsasama sa pamamagitan ng pagbabawas ng negatibong puna mula sa positibo. Ang zero na score ay nangangahulugang patas na positibo at negatibong puna.

Reputasyon*

Paano tukuyin ang sukatan: “Reputasyon”
Ano ang tinatanong namin sa survey: "Ipagmamalaki mo ba o ikahihiyang magtrabaho para sa brand na ito?"

Ang score sa itaas ay maaaring magmula sa 100 hanggang sa -100 at pinagsasama sa pamamagitan ng pagbabawas ng negatibong puna mula sa positibo. Ang zero na score ay nangangahulugang patas na positibo at negatibong puna.

Impresyon*

Paano tukuyin ang sukatan: “Impresyon”
Ano ang tinatanong namin sa survey: "Mayroon ka bang pangkalahatang positibo o negatibong pakiramdam tungkol sa brand?"

Ang score sa itaas ay maaaring magmula sa 100 hanggang sa -100 at pinagsasama sa pamamagitan ng pagbabawas ng negatibong puna mula sa positibo. Ang zero na score ay nangangahulugang patas na positibo at negatibong puna.

Indiseng Score

Paano tukuyin ang sukatan: “Kauusang Indise sa Kalusugan ng Brand”
Ano ang tinatanong namin sa survey: Ang karaniwan sa anim na may asterisk na score sa itaas – kalidad, halaga, pagiging kasiya-siya, pagrekomenda, reputasyon, impresyon.  Ang score ng Indise ay score ng kabuuang indikasyon ng kalusugan ng brand.

Ang score sa itaas ay maaaring magmula sa 100 hanggang sa -100 at pinagsasama sa pamamagitan ng pagbabawas ng negatibong puna mula sa positibo. Ang zero na score ay nangangahulugang patas na positibo at negatibong puna.

WOM (Word of Mouth) o Sabi-sabi

Paano tukuyin ang sukatan: “Sabi-sabi”
Ano ang tinatanong namin sa survey: “Alin sa sumusunod ang pinag-usapan niyo ng mga kaibigan at pamilya sa Nakaraang dalawang linggo (harapan man, online o gamit ang social media)?”

Hinahatid ang sukatang ito bilang porsiyento.

Pagnanais Bumili

Paano tukuyin ang sukatan: “Pagnanais Bumili”
Ano ang tinatanong namin sa survey: “Mula alin dito ang mas malamang mong bibilhin?”

Hinahatid ang sukatang ito bilang porsiyento.

Kunsiderasyon sa Pagbili

Paano tukuyin ang sukatan: “Kunsiderasyon sa Pagbili”
Ano ang tinatanong namin sa survey: “Kapag nasa bilihan ka katabi ng pagbili ng pagkain o inumin, saan mo isasaalang-alang bumili?”

Hinahatid ang sukatang ito bilang porsiyento.

Kaalaman sa Ad

Paano tukuyin ang sukatan: “Kaalaman sa Adbertismo”
Ano ang tinatanong namin sa survey: “Alin sa sumusunod ang nakita mo sa adbertismo sa nakaraang 2 linggo?”

Hinahatid ang sukatang ito bilang porsiyento.

Contact

Email: brandindex.ap@yougov.comContact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov BrandIndex?