Mga Kadalasang Tanong (FAQ)

A. Panimula

 1. Ano ang YouGov?
 2. Gaano kahaba ang tipikal na survey?
 3. Papaano ako masasabihan tungkol sa mga bagong survey?
 4. Para sa anong mga layunin ginagamit ng YouGov ang mga kinalap na data?
 5. Sino ang nagbabayad para sa mga ganitong mga poll?
 6. Ang mga impormasyon ba na ibibigay ko sa YouGov ay maipagkakatiwala?
 7. Makakatanggap ba ako ng iba pang mga mensahe sa email maliban sa YouGov?
 8. Kinakailangan ko ba na bumili o mag-subscribe sa anumang bagay?
 9. Saan ko makikita ang aking points?
 10. Saan ko maaring i-reset ang aking password?
 11. Saan ko maaring palitan ang aking e-mail o postal address?
 12. Paano ko lilisanin ang YouGov?

B. Pagsisimula

 1. Libre ba na sumali bilang isang miyembro ng YouGov?
 2. Saan ko makikita ang aking BIG shot ID?
 3. Gaano katagal bago ko makuha ang 250 AirAsia BIG points matapos kong mag sign up bilang miyembro ng YouGov?

C. Paggamit ng YouGov Points

 1. Anong uri ng mga rewards ang iniaalok para sumali sa mga survey?
 2. Gaano karaming points ang matatanggap ko pagtapos ng isang survey?
 3. Ano ang pinakamababang threshold sa redemption?
 4. Ang points ko ba sa YouGov ay nawawalang ng bisa?

D. Pagkuha ng YouGov Points

 1. Gaano katagal bago lumitaw ang aking BIG points sa aking AirAsia account?
 2. Kinakailang ko ba na magbayad para sa paghahatid at pag-aasikaso ng aking rewards kapag ire-redeem ko na ang aking points?
 3. Papaano ipaadala ang mga points/cash matapos kong ilagay ang aking kahilingan sa pag-redeem? Anong uri ng impormasyon ang kailangan kong ibigay?
 4. Papaano ko mare-redeem ang aking mga points sa YouGov kapalit ng pera?
 5. Anong mga network provider/operator ang makakapag-load ng mobile credit?
 6. Hindi ko pa nairehistro ang numero ng telepono ko sa aking my yougov account, kung saan ang load ay ike-kredito?
 7. Mali kong nailagay ang numero ng telepono ko kapag nire-redeem ang load ng mobile credit, ano ang magagawa ko?

E. Panghalatang mga Isyu

 1. Hindi ako maka-login sa aking account
 2. Hindi ko mabuksan ang link ng survey
 3. Mali ang wika ng setup page
 4. Ano pamantayan ng kalidad ng YouGov?

A. Panimula

ANO ANG YOUGOV?

Ang YouGov ay nagsasagawa ng mga poll sa Internet tungkol sa mga pulitika, pampublikong suliranin, mga produkto, mga tatak at iba pang mga paksa ng pangkalahatang interes. Ang mga poll ng YouGov ay kinuha ng mga tao, mula sa buong rehiyon, sa mga sumang-ayon na ibahagi ang kanilang mga saloobin sa malawak at iba't-ibang uri ng mga mahahalagang isyu. Libreng sumali ang sinuman na may edad pataas.

GAANO KATAGAL ANG ISANG TIPIKAL NA YOUGOV SURVEY?

Karamihan ng mga survey ng YouGov ay napaka-ikli at aabutin ka lamang ng 5 hanggang 7 minuto para tapusin. Ang tipikal na survey ay nasa 20 hanggang 30 na napaka-ikling mga katanungan lamang sa kabuuan. Paminsan-minsan, may mga mahahabang survey o mga survey na may mga kumplikadong mga katanungan. Ang pinakamahabang survey ay aabot ng mahigit 20 minuto para tapusin.

PAPAANO AKO MASASABIHAN TUNGKOL SA MGA BAGONG SURVEY?

Sa bawat oras na mayroon kaming bagong survey ay makakatanggap ka ng email na nagsasabi sa iyo upang iyong kumpletuhin, at maari mong ma-access ng diretso ang survey sa iyong email.

PARA SA ANONG MGA LAYUNIN GINAGAMIT NG YOUGOV ANG MGA KINALAP NA DATA?

Ang mga data mula sa YouGov na mga survey ay ginagamit ng mga tagapagbalita, mga grupo sa pampublikong suliranin, mga institusyon, mga kumpanya at mga ahensyang pangmerkado, upang ipakita at suriin ang opinyon ng publiko.

SINO ANG NAGBABAYAD PARA SA GANITONG MGA POLL?

Ang YouGov ay nagsasagawa ng mga survey sa magkakaibang grupo ng mga kliyente upang matulungan silang maunawaan ng mahusay ang pampublikong pananaw tungkol sa kasalukuyang mga pangyayari, at mga produkto ng mamimili at mga tatak.

Ang YouGov ay isang non-partisan na organisasyon. Marami sa aming mga survey ay walang kinalaman sa pulitika. Nagsasagawa rin kame ng mga poll na pampulitika - ang iba ay para sa mga kliyente at ang iba ay para sa pansariling kapakanan upang masukat ang mga opinyon ng publiko sa rehiyon. Ang aming pansariling mga polls ay hindi isinulat mula sa anumang pampulitikang pananaw, kundi ito ay ginawa upang maging panlipunang agham na pagsisikap upang basahin ang opinyon ng publiko. Ang mga survey na aming isinasagawa ay hindi naglalayon na makaimpluwensya ng iyong mga opinyon, kundi upang masukat ang mga ito. Magina panatag na kapag ikaw ay nagsagot ng poll sa YouGov, ang iyong privacy ay ligtas, at ang iyong mga sagot ay makagagawa ng pagkakaiba.

ANG MGA IMPORMASYON BA NA IBIBIGAY KO SA YOUGOV AY MAIPAGKAKATIWALA?

Oo. Ang iyong mga kasagutan ag gagamitin lamang sa mga tabulasyong pang estatistika, tulad ng "50% ng publiko ay pabor sa pagbabawas ng buwis" o "10% na higit sa mga babae ay nagpapahalaga sa Tatak na X." Ang iyong indibidwal na mga sagot ay hindi ipapakita kanino man sa paraan na nagpapakita ng iyong pagkakakilanlan. Pakisuyong tignan ang aming Patakaran sa Privacy para sa kumpletong mga detalye.

MAKAKATANGGAP BA AKO NG IBA PANG MGA MENSAHE SA EMAIL MALIBAN SA YOUGOV?

Hindi. Wala sa anumang kondisyon ng YouGov ang magbigay, magpaupa o magbenta ng iyong e-mail address sa kanino pa man o pumapayag na magpadala ng mga mensahe sa iyo ang ibang mga partido.

KINAKAILANGAN KO BA NA BUMILI O MAG-SUBSCRIBE SA ANUMANG BAGAY?

Hindi. Ang YouGov ay nagsasagawa lamang ng lehitimong mga poll sa opinyon ng publiko. Hindi hihilingin na bumili ka o mag-subscribe sa anumang bagay.

SAAN KO MAKIKITA ANG AKING POINTS?

Dapat na ikaw ay naka-log in para makita ang iyong points. Kapag ikaw ay naka-log in ito ay makikita sa itaas na kaliwang bahagi ng home page.

PAANO KO MAIRE-RESET ANG AKING PASSWORD?

Kung nakalimutan mo ang iyong password o kinakailangan mo itong i-reset sa anumang kadahilanan, i-click ang Nakalimutan ang Password mula sa Login page.

SAAN KO MAARING PALITAN ANG AKING EMAIL O POSTAL ADDRESS?

Maarin mo palitan ang iyong address mula sa iyong account page. Para lumipat sa iyong account page ay piliin ang My YouGov tapos ay Account mula sa menu sa itaas.

PAANO KO LILISANIN ANG YOUGOV?

Samantalang umaasa kame na masisiyahan ka bilang isang miyembro ng site, kung ikaw sa anumang kadahilanan ay nagnanais na umalis ay mangyaring bumisita sa unsubscribe page. Pakitandaan na mawawala na ang points na mayroon sa iyong account kapag ikaw ay nag-unsubscribe.

B. Pagsisimula

LIBRE BA NA SUMALI BILANG ISANG MIYEMBRO NG YOUGOV?

Ang pagsali sa YouGov panel ay libre! Walang sisingilin para maging miyembro o para mag-redeem ng points.

SAAN KO MAKIKITA ANG AKING BIG SHOT ID?

Ito ay simple. Maari kang : 1. Mag-log sa iyong AirAsia member profile at AirAsia website para siyasatin ang iyong Member Number o 2. Mag-log sa iyong BIG Shot portal at AirAsia website o 3. Sumangguni sa welcome email na ipinadala ng AirAsia kanina o 4. Tumawag sa AirAsia sa pamamagitan ng AskBIG.

GAANO KATAGAL BAGO KO MAKUHA ANG 250 AIRASIA BIG POINTS MATAPOS KONG MAG SIGN UP BILANG MIYEMBRO NG YOUGOV?

Ang 250 BIG na mga puntos ay ililipat sa iyong BIG account sa loob ng 10 araw na may trabaho sa sandaling matagumpay na makapag-sign up at makumpleto ang welcome survey.

C. Gamit ang Yougov Points

ANONG URI NG REWARDS ANG INIAALOK PARA SA PAGLAHOK SA MGA SURVEY?

Kapag lumahok ka sa mga survey, makakaipon ka ng points na sa susunod ay makukuha sa pamamagitan ng cash o iba pang malaking reward.

Ang ilan sa mga pamamaraan na binibigyan namin ng reward ang aming mga miyembro sa iba't ibang merkado:

• AirAsia Big Points

• Cash sa pamamagitan ng deposito sa iyong Paypal account o mga Prepaid card

• Mga gift card sa iyong mga paboritong tindahan at restawran

• mobile credit

• Mga donasyon sa kawang-gawa

Pagtatatuwa sa Reward

Ang points ay walang halaga maliban kung nakuha mo sa pamamagitan ng account holder sa pagkuha ng reward. Ang halaga ng reward, points na kinakailangan para sa reward, at rewards na iniaalok ay maaaring magiba-iba paminsan-minsan nang walang abiso. Karapatan ng YouGov na magsagawa ng pagbabago at pagtatama sa anumang oras, nang walang paunang abiso.

ILANG POINTS ANG AKING MATATANGGAP PARA MAKUMPLETO ANG SURVEY?

Ang halaga ng puntos na iyong maiipon para sa pagkumpleto ng survey ay tutukuyin sa pamamagitan ng haba ng survey. Karaniwanag makakaipon ka ng hanggang 400 points para makumpleto ang 10-15 minutong survey.

ANO ANG PINAKAMABABANG THRESHOLD PARA SA REDEMPTION?

Ang pinakamababang threshold para sa redemption ay 5000 na YouGov point.

MAPAPASO BA ANG A KING YOUGOV POINTS?

Wala. Ang iyong YouGov points ay hindi mapapaso.

D. Pag-redeem ng YouGov Points

GAANO KATAGAL BAGO LUMITAW ANG AKING BIG POINTS SA AKING AIRASIA ACCOUNT?

Ang iyong BIG Points para sa Welcome Survey ay lilitaw sa iyong AirAsia account sa loob ng 10 araw na may trabaho pagkatapos matanggap ang kahilingan.

Ang Iyong BIG Points para sa Pagkuha ng Rewards ay lilitaw sa iyong AirAsia account sa loob ng 10 araw na may trabaho pagkatapos matanggap ang kahilingan.

KAILANGAN KO BANG MAGBAYAD PARA SA PAGPAPADALA AT PANGANGASIWA NG REWARD KAPAG KUKUNIN KO ANG AKING POINTS?

Maliban kung espesipikong binanggit sa website. Kadalasan, makukuha mo lamang ang iyong mga Point sa reward na iyong gusto at kami na ang maghahatid!

PAANO IHAHATID ANG REWARDS/CASH PAGKATAPOS KONG HUMILING NG REDEMPTION? ANONG URI NG IMPORMASYON ANG KAILANGAN KONG IBIGAY?

• Ang cash ay ililipat sa inyong PayPal account sa loob ng 30 araw na may trabaho pagkatapos matanggap ang kahilingan.

• Ang mga reward katulad ng mga gift card ay ihahatid sa inyong padalahan ng sulat sa loob ng 1 buwan pagkatapos matanggap ang kahilingan.

• Ang AirAsia Big Points ay ililipat sa inyong BIG account sa loob ng 10 araw na may trabaho pagkatapos matanggap ang kahilingan.

• Ang Mobile credit (para sa Tsina at Timogsilangang Asya) for both China and Southeast Asia ) ay ililipat sa inyong account sa loob ng 22 araw na may trabaho pagkatapos matanggap ang kahilingan.

Para matiyak ang wastong paghahatid, mangyaring ilagay ang inyong padalahan ng sulat at ang sumusunod na impormasyon: (1) Pangalan ng Bangko (2) Numero ng Bank account (3) Kumpletong pangalan (4) numero ng mobile sa ilalim ng 'My Info' ng account page. Para sa impormasyon ng bank account at numero ng mobile, mangyaring ilagay sa kahon ang 'Kalye'.

AANO KO MAKUKUHA ANG AKING YOUGOV POINTS SA CASH?

Sa oras na makaipon ka ng 5000 points, maaari mong i-click ang redeem button para kunin ang SG$25. Mangyaring tandaan na ang pulang redeem button ay hindi lilitaw kapag wala kang sapatt na puntos para kunin.

Kapag hindi ka nakaipon ng sapat na points, makikita mo ang:

Kapag nakaipon ka ng sapat na points, makikita mo ang:

 

ANONG MGA NETWORK PROVIDER/OPERATOR ANG MAKAKAPAG-LOAD NG MOBILE CREDIT?

Ang magagamit na mga network provider/operator ay ang sumusunod,

 • Globe Telecom Philippines
 • Smart Philippines
 • Smartbro Philippines
 • Sun Philippines

Paalala na ito ay para sa prepaid card lamanag

HINDI KO PA NAIREHISTRO ANG NUMERO NG TELEPONO KO SA AKING MY YOUGOV ACCOUNT, KUNG SAAN ANG LOAD AY IKE-KREDITO?

Sa pag-redeem, ipapapasok sa iyo ang numero ng telepono mo. Kailangan mo ring isama ang code ng bansa sa inilaang dield.

MALI KONG NAILAGAY ANG NUMERO NG TELEPONO KO KAPAG NIRE-REDEEM ANG LOAD NG MOBILE CREDIT, ANO ANG MAGAGAWA KO?

Hindi kami responsable sa anumang impormasyong ipinasok sa pag-redeem, sa gayon, hinihikayat ka naming laging suriin muli.

E. Mga Karaniwang Suliranin

HINDI AKO MAKAPAG-LOGIN SA AKING ACCOUNT

Kung hindi ka makapag-login sa iyong account nang matagumpay, maaaring nakakaranas ka ng teknikal na problema sa aming website. Mangyaring subukan muli ang URL habang binibigyang-pansin na mabuti ang paglalagay ng tamang mga detalye. Kung patuloy kang nakakaranas ng mga problema, mangyaring magpadala sa amin ng email na may URL at pin code na sinusubukan mong gamitin sa pag-login, kasama ang sumusunod na impormasyon at tutulungan ka namin:

• Brand at modelo ng device

• Ang iyong operating system

• Browser version

• Ang error na mensahe na iyong natatanggap (mas mabuti ang screenshot)

HINDI KO MABUKSAN ANG SURVEY LINK

Kung nakatanggap ka ng maling survey link, makikita mo ang mga sumusunod:

a) ang deadline sa pagsagot ng survey na ito ay tapos na. Ang aming survey ay karaniwang may bisa lamang sa 2 hanggang 3 araw.

b) Nakakaranas kami ng ilang teknikal na suliranin na dahilan para masira ang link. Humihingi kami ng paumanhin dahil sa problemang ito. Mangyaring i-refresh ang browser o tingnan muli mamaya para ipagpatuloy ang iyong survey.

ANG SETUP PAGE AY NASA MALING WIKA

Sa itaas na kaliwa sulok ng set up page ay may watawat na icon. Maaari itong gamitin para palitan ang wika. Kapag ang gustong wika ay hindi magagamit, mangyaring makipag-ugnayan sa amin at maaari kaming magdagdag ng iba pang wika.

ANO PAMANTAYAN NG KALIDAD NG YOUGOV?

Pinahahalagahan ng aming mga kliyente kami para sa aming walang kapantay na kalidad at pinasasalamatan namin ang aming panellists para sa paggawa ng posible na ito. Tinutulungan tayo ng aming mga sistema na tuklasin at mapanatili ang kalidad ng tugon, na kinabibilangan ngunit hindi limitado sa matatanggap na tugon, hindi nagpapabilis sa mga survey, na nagbibigay ng magkasalungat na impormasyon sa loob ng parehong survey atbp.