Mga Tuntunin at Kundisyon ng Paggamit


Epektibo: 18 Abril, 2019

Welcome sa YouGov!  Ang ph.yougov.com website (ang "Website") at ang (mga) mobile application ng YouGov na kasalukuyang available sa Apple AppStore ang Google Play Store (ang "App) ay pagmamay-ari, pinamamahalaan at inilalaan ng YouGov Singapore Pte. Limited (na may company number na 20136781E at may rehistradong opisina sa 67 Tanjong Pagar Road #02-01, Singapore 088488) (na mula rito ay tatawaging "YouGov," "kami" o "amin").

Ang paggamit ng Website at App, kasama ang mga survey page at content kung saan ka maaaring dalhin (lakip ang mga "YouGov WebPage") at ang pagiging miyembro ng consumer research panel na itinakda at pinamamahalaan ng YouGov (ang "YouGov Panel") at ang pakikibahagi sa anumang mga gawaing may kinalaman sa research para sa YouGov, ayon sa inilarawan sa aming Patakaran sa Privacy at Cookies (mga "YouGov Activity") ay pinamamahalaan ng mga tuntunin at kundisyong ito ng paggamit ("Mga Tuntunin").

Pakitingnan ang aming Patakaran sa Privacy at Cookie upang maunawaan kung paano at bakit namin kinukuha ang iyong personal na data, kung kanino namin ito ibinabahagi at ang mga karapatan at opsyon mo may kinalaman sa data na iyon.

1. Pagkilala at pagtanggap

1.1.         Sa pag-click sa 'Sumasang-ayon ako' kapag isinasagawa ang pagrehistro ng pagsali bilang miyembro ng YouGov Panel ("Miyembro"), o pagsali sa isang YouGov Activity o kahit ang simpleng pag-access at paggamit ng mga YouGov WebPage, sumasang-ayon kang tanggapin ang mga Tuntuning ito. Kung hindi mo gustong tanggapin ang mga Tuntuning ito, kailangan mong lumabas agad mula sa mga YouGov WebPage at/o ihinto ang pagsali sa YouGov Panel o mga YouGov Activity.

1.2.         Taglay ng YouGov ang karapatang baguhin ang mga Tuntuning ito o anumang bahagi nito sa pana-panahon. Ang patuloy mong paggamit ng mga YouGov WebPage o patuluyang pakikilahok sa YouGov Panel o mga YouGov Activity kapag naitakda na ang mga pagbabago ay katumbas ng pagtanggap at pagkilala mo sa anumang isinagawang pagbabago, gayundin ang patuloy mong pagsang-ayon sa mga binagong Tuntunin.

 

2. Mga tuntunin ng pagsali

2.1.         Proseso ng Pagpaparehistro para sa mga Miyembro ng YouGov

2.1.1.         Upang maging Miyembro at sumali sa isang YouGov Panel, kailangan mong magparehistro sa YouGov at gumawa ng isang Panel Membership Profile kasunod ng proseso ng pagpaparehistro na itinakda sa ibaba (ang "Proseso ng Pagpaparehistro sa YouGov").

2.1.2.         Dapat kumpletuhin ng sinumang nagnanais maging Miyembro ang registration form ng YouGov tuwing sasali sila sa isang YouGov Panel. Kasama sa mga registration form ang:

2.1.2.1.      Form na available sa Website at App, ngunit maaaring kasama rin ang mga registration form na naka-host sa mga third-party website;

2.1.2.2.      Mga registration form na hosted ng YouGov at na-access sa mga third-party website; at

2.1.2.3.      Mga registration form na na-access gamit ang mga link sa isang email na ipinadala sa iyo ng isang third-party o ng YouGov kung saan nagbigay ka ng pahintulot na tumanggap ng mga nasabing email mula sa mga source na iyon.

2.1.4.         Sa Proseso ng Pagpaparehistro para sa YouGov, ang mga nagnanais maging Miyembro ay bibigyan ng impormasyon sa anumang tuntunin bilang karagdagan sa mga Tuntuning ito na itatakda sa membership ng kaugnay na YouGov Panel.

2.1.5.         Ikaw ay kailangang 18 taòng gulang o higit pa upang lumahok sa YouGov Panel. 

2.2.         Impormasyong ilalaan mo sa amin

2.2.1.         Kapalit ng pagbibigay ng YouGov sa iyo ng access sa mga WebPage at/o kakayahang lumahok sa isang YouGov Panel o YouGov Activity, sumasang-ayon kang:

2.2.1.1.      Maglaan ng makatotohanan, wasto, napapanahon at kumpletong impormasyon tungkol sa iyo tulad ng hinihiling sa Proseso ng Pagpaprehistro sa YouGov.

2.2.1.2.      Patuloy na i-update at i-maintain ang mga personal na detalye ng iyong membership lakip ang Panel Membership Profile (inilalarawan sa ibaba) upang panatilihin itong makatotohanan, wasto, napapanahon at kumpleto; at

2.2.1.3.      Maglaan ng makatotohanan, wasto, napapanahon at kumpletong impormasyon tungkol sa iyo, tulad ng hinihiling ng YouGov habang nakikilahok sa isang YouGov Panel o YouGov Activity.

2.2.2.         Kung maglalaan ka ng anumang impormasyon na hindi makatotohanan, hindi wasto, hindi napapanahon, hindi kumpleto, o hindi nagbigay ng parehong sagot sa magkakatulad na tanong, o kung may mga makatuwirang dahilan ang YouGov na maniwalang ang nasabing impormasyon ay hindi makatotohanan, hindi wasto, hindi napapanahon o hindi kumpleto, taglay ng YouGov ang karapatang itigil o tapusin na ang kasalukuyan mong access sa, paggamit ng, at/o paglahok sa YouGov Panel o mga YouGov Activity. Halimbawa, kung ayon sa makatuwirang pagpapasya ng YouGov, ang pagsali mo sa mga YouGov Activity ay palaging nagpapahiwatig na ang lokasyon kung saan ka nakatira ay iba sa inilaan mo sa Proseso ng Pagpaparehistro sa YouGov, taglay namin ang karapatang suspindihin o tapusin ang iyong membership o ang iyong pagsali sa YouGov Panel. Sasailalim ito sa karapatan mong tanggihan ang pagsagot sa anumang Panel o YouGov survey o hiling na magbigay ng impormasyon.

2.3.         Ang Iyong Panel Membership Profile at YouGov Account

2.3.1.         Kapag nakumpleto na nila ang Proseso ng Pagpaparehistro sa YouGov, ang mga Miyembro ay bibigyan ng profile ("Panel Membership Profile") at isang account ("YouGov Account") para sa YouGov Panel at ang mga YouGov Activity kung saan nagbibigay ng Points (tulad ng inilalarawan sa ibaba) ay ibibigay.

2.3.2.         Isang Panel Membership Profile lang ang pinahihintulutan para sa bawat Miyembro ng YouGov Panel at isang YouGov Account lamang sa bawat Miyembro para sa YouGov panel kung saan nagbibigay ng Points. Kapag may natagpuang sinumang Miyembro na nagtataglay ng maraming Panel Membership Profile at/o YouGov Account, maaaring i-delete ang kanilang pangunahin o anumang iba pang ikalawang Panel Membership Profile at/o YouGov Account. Ang Points na natanggap ng ikalawang YouGov Account ay maaaring hindi mailipat. Maaaring humiling ang YouGov ng patunay ng pagkakakilanlan (ID) kapag may nangyaring pagtatalo hinggil sa pagkakakilanlan.

2.3.3.         Bawat Miyembro ay kailangang may unique na email address. (Halimbawa, nangangahulugan itong ang mga miyembro ng pamilya ay hindi maaaring magkaroon ng isang account para sa bawat isa sa kanila ngunit gumagamit lang ng iisang email address para sa lahat. Sa halip, kailangang mayroong sariling account at sariling hiwalay na email address ang bawat isa.)

2.3.4.         Ang bawat isang Panel Membership Profile at YouGov Account ay maaari lamang ma-access ng indibiduwal na Miyembro at hindi maaaring ma-access ng ibang indibiduwal nang walang ipinahayag na pahintulot at awtorisasyon mula sa YouGov. Sumasang-ayon kang ipaalam sa YouGov agad kung magkaroon ka ng impormasyon o pagdududang mayroong hindi awtorisadong paggamit ng iyong impormasyon sa pag-login, Panel Membership Profile at/o YouGov Account, o anumang paglabag sa seguridad.

2.3.5.         Kung na-access ng ibang indibiduwal ang iyong YouGov Account, taglay ng YouGov ang karapatang suspindihin ang iyong account at/o ang account ng ibang indibiduwal na iyon hanggang sa magkaroon ng resolusyon tungkol dito. Taglay ng YouGov ang karapatang bawiin ang anumang Points o iba pang incentive na nakuha dahil sa access ng hindi awtorisadong user.

2.3.6.         Maaaring makaipon ang mga Miyembro ng puntos para sa kanilang YouGov Account ("Points") sa itinakdang paraan na nakadetalye sa mga YouGov WebPage, lakip ang pagkumpleto sa Proseso ng Pagpaparehistro sa YouGov at pagsali sa YouGov Panel at mga kaugnay na YouGov Activity kung saan nagbibigay ng Points. Ang dami ng naipong Points para sa pagsali sa isang YouGov Panel o kaugnay na YouGov Activity ay ipapalaam sa mga Miyembro sa pamamagitan ng mga awtorisadong paraan ng komunikasyon.

2.3.7.         Malibang espesipikong ipinaalam, makakakuha lang ng Points sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat at anumang mga tagubiling kaugnay ng pagkuha ng Points. Ang pagkabigo ng isang Miyembrong wastong sundan ang lahat ng kinakailangang tagubilin o pamamaraan ay maaaring magresulta ng hindi pagtanggap ng Points.

2.3.8.         Ang mga naipong Points ay ire-rekord sa iyong YouGov Account, gayunman, walang Points na maaaring ma-redeem hanggang sa naabot ng Miyembro (ayon sa itinakda ng parapo 2.3.9 sa ibaba) ang in-advertise na partikular na antas na kailangang maabot, kasama ang mga detalye ng (mga) angkop na reward na available, sa Account section ng Website. Kung sinuspinde o tinapos ng YouGov ang iyong YouGov Account para sa anumang mga dahilang ibinalangkas sa mga Tuntuning ito, walang Points na naipon mo ang maaaring ma-redeem.

2.3.9.         Taglay ng YouGov ang karapatang baguhin ang saklaw ng mga YouGov Activity at ang YouGov Panel o mga kaugnay na YouGov Activity kung saan maaaring makakuha ng Points ang mga Miyembro at gayundin, baguhin ang dalas ng imbitasyon sa mga nasa gawain. Taglay rin ng YouGov ang karapatang baguhin ang antas ng kinakailangang Points bago ito ma-redeem.

2.3.10.     Ang Points ay hindi maaaring ilipat sa ibang YouGov Account o pagsama-samahin sa anumang paraan at ang pagbebenta o pagpapalitan ng Points ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang Points ay walang monetaryong halaga at hindi maaaring gamitin sa anumang paraan maliban sa pag-redeem sa itinakdang reward.

2.3.11.     Maaaring i-adjust pataas o pababa ng YouGov ang YouGov Account ng isang Miyembro sa pana-panahon bilang tugon sa mga pagkakamaling kinikilala ng mga Miyembro na maaaring mangyari o pinaghihinalaang pandaraya o panlilinlang, kung saan kami ang may lubusang awtoridad na magpasya.

2.3.12.     Taglay ng YouGov ang karapatang alisin ang anumang YouGov Account na hindi na ginagamit sa loob ng 12 na buwan o higit pa. Ibig naming sabihin sa 'hindi paggamit' ay kung saan ang Miyembro ay hindi sumali sa YouGov Panel o anumang kaugnay na YouGov Activity sa loob ng nakaraang 12-buwang yugto ng panahon. Susubukan ng YouGov na makipag-ugnayan sa Miyembro, gamit ang inilaan nilang email address, kung ang kanilang YouGov account ay nasa peligrong maalis dahil sa kawalan ng aktibidad. Kung walang matanggap na tugon, aalisin ang YouGov Account at anumang Points na hindi nagamit ay babawiin.

2.4.         Mga imbitasyon sa survey

2.4.1.         Kinikilala mo na:

2.4.1.1          kapag nagparehistro ka sa YouGov panel, mahalaga sa iyong pagsali na mapapadalhan ka namin ng mga email at notification upang imbitahan kang sumali sa mga survey ng mga research project, sa pamamagitan man ng Website o App, o personal; at

2.4.1.2          kung ayaw mo nang makatanggap ng mga nasabing email at notification, maaari mong tapusin ang iyong membership ayon sa parapo 6.1 ng mga Tuntuning ito.

 

3. Mga poll ng premyo

3.1.         Maaari kang hilingan ng YouGov na sumali sa mga YouGov Activity kung saan ipapasok ka sa isang 'prize draw' o pahihintulutan kang gamitin ang iyong Points upang sumali sa isang 'prize draw.' Ang mga draw na ito ay pamamahalaan ng mga kaugnay na tuntunin at kundisyong tinukoy at ipinakita para sa bawat prize draw.

 

4. Mga Referral Link

4.1.         Maaari kang magkaroon ng karagdagang Points sa pamamagitan ng pag-refer ng mga kaibigan at kapamilya sa YouGov Panel, kung sasali sila gamit ang ipinadala mong unique na link na inilaan namin sa iyo para sa paggawa ng mga referral ("Referral Link"). Ang mga kundisyong kasama ng pagbibigay ng mga karagdagang Points na iyon ay ipinapaliwanag sa seksyong Account ng Website at App. Kapag nagre-refer ng mga bagong Miyembro ng panel, sumasang-ayon kang hindi magpapakilala o mag-aangking kumakatawan sa YouGov o hindi susubukang iligaw o linlangin ang mga potensyal na Miyembro na gamitin ang iyong Referral Link upang sumali. Sumasang-ayon kang lilinawin mo sa sinumang potensyal na Miyembrong ire-refer mo na gagamitin nila ang ipinadala mong unique Referral Link at na makakatanggap ka ng Points kapag sumali sila sa YouGov panel gamit ang iyong Referral Link.

 

5. Content ng User

5.1.         Ang paggamit ng mga YouGov WebPage at pagsali sa mga YouGov Activity o sa YouGov panel ay maaaring maglakip ng mga bagay tulad ng pagsusumite mo sa amin ng mga tugon sa survey at iba pa pang content ("Content ng User") na maaaring makita ng ibang user ng mga YouGov WebPage.

5.2.         Kinikilala mong ang Content ng User na inilaan mo ay personal mong responsibilidad. Nangangahulugan ito na ikaw, at hindi ang YouGov ang lubusang responsable sa lahat ng Content ng User na ia-upload, ipo-post, magpapadala ng link para rito, ie-email o sa anumang paraan, ipapadala mo sa pamamagitan ng paggamit mo ng mga YouGov WebPage o pagsali mo sa anumang mga YouGov Activity o sa YouGov Panel.

5.3.         Hindi kino-kontrol o patiunang ini-screen ng YouGov ang Content ng User na naka-post sa mga YouGov WebPage at hindi nagbibigay ng garantiya sa kawastuan, integridad o kalidad ng nasabing Content ng User at kung gayon ay walang tatanggaping pananagutan may kinalaman sa Content ng User.

5.4.         Nauunawaan mong sa paggamit ng mga YouGov WebPage, maaari kang makakita ng Content ng User at sumasang-ayon kang kailangan mong siyasatin, at tanggapin ang lahat ng peligrong kaugnay ng paggamit ng anumang Content ng User, lakip ang pagtitiwala sa kawastuan, pagiging kumpleto at pagiging kapaki-pakinabang nito. Sa anumang paraang nakalahad sa itaas, taglay pa rin ng YouGov ang indibiduwal na karapatang tanggihan, i-edit, ilipat o alisin ang anumang nasabing Content ng User, lumalabag man ang content na iyon o hindi sa mga Tuntuning ito.

5.5.         Kaugnay ng lahat ng Content ng User na pipiliin mong ipadala sa amin (kasama ang Content ng User na na-post mo sa mga YouGov WebPage), binibigyan mo ang YouGov ng royalty-free, panghabang-panahon, hindi mababawi at hindi eksklusibong lisensya (at ang karapatang magtakda ng sub-license) na gamitin, kopyahin, baguhin, iakma, i-edit, i-publish, isalin, lumikha ng anumang bagay mula rito, samantalahin, isagawa at ipakita ang nasabing Content ng User (ang kabuuan o bahagi lamang nito) sa buong mundo at/o isama ito sa iba pang gawain sa anumang anyo, media o teknolohiyang kinikilala ngayon o ide-develop pa lamang, para sa anumang layunin.

5.6.         Habang ginagamit ang mga YouGov Webpage at/o sumasali sa mga YouGov Activity o sa YouGov Panel, sumasang-ayon kang hindi gagawin ang sumusunod:

5.6.1.         Mag-upload, mag-post, mag-link sa, mag-email o magpadala ng anumang impormasyon na labag sa batas sa anumang paraan sa Pilipinas o bansa kung saan ka naninirahan;

5.6.2    Mag-upload, mag-post, magpadala ng link papunta rito, mag-email o sa anumang paraan ay magpadala ng anumang impormasyon na nakakapanirang-puri, may pang-aabuso, pagbabanta, harassment o panliligalig, malaswa, o maaaring magdulot ng pagkabahala o pagkabalisa, naglalayong mag-udyok ng galit o sa anumang paraan ay hindi katanggap-tanggap ayon sa aming sariling pagpapasya.

5.6.3.         Gayahin o magpanggap bilang ibang tao (nabubuhay man o hindi) o institusyon;

5.6.4.         Gumawa ng mga pekeng header o manipulahin ang mga pagkakakilanlan upang itago ang pinagmulan ng anumang content na ipinadala sa pamamagitan ng mga YouGov WebPage o inilaan sa pamamagitan ng pagsali sa mga YouGov Activity o sa YouGov Panel;

5.6.5.         Mag-upload, mag-post, magpadala ng link papunta rito, o sa anumang paraan ay magpadala ng anumang impormasyon na wala kang karapatang ipadala;

5.6.6.         Mag-upload, mag-post, magpadala ng link papunta rito, mag-email o sa anumang paraan ay magpadala ng anumang hindi hinihiling o hindi awtorisadong advertising, promosyonal na impormasyon, "spam o junk mail," "chain letter," "phishing email," "pyramid scheme," o iba pang anyo ng solisitasyon;

5.6.7.         Mag-upload, mag-post, magpadala ng link papunta rito, mag-email o sa anumang paraan ay magpadala ng anumang materyal na naglalaman ng mga software virus o anumang computer, file o program na idinisenyong ihinto, sirain o limitahan ang paggana ng anumang computer software o hardware o gamit para sa telekomunikasyon;

5.6.8.         Kolektahin o itago ang personal na data tungkol sa ibang indibiduwal; o

5.6.9.         Subukang magpadala ng higit sa isang boto sa isang survey o gumawa ng anumang iba pang pagkilos na maaaring makaapekto sa bisa at pagiging makatotohanan ng anumang resultang natanggap sa anumang YouGov Activity o sa YouGov Panel.

 

6. Pagtatapos ng iyong membership

6.1.         Kung hindi mo na gustong maging isang Miyembro, mangyaring makipag-ugnayan sa YouGov. Tatapusin ng YouGov ang iyong account at hihinto na sa pakikipag-ugnayan sa iyo sa loob ng 7 araw pagkatapos matanggap ang paunawa mula sa iyo na gusto mo nang tapusin ang iyong membership. Kung gayon ay kinikilala mo at sumasang-ayon ka na kung tatapusin mo ang iyong membership, maaari ka pa ring makatanggap ng email mula sa YouGov sa loob ng 7 araw pagkalagpas ng petsa ng iyong paunawa. Kung magdedesisyon kang tapusin ang membership gamit ang opsyong "Unsubscribe" sa YouGov Account page, maaari mong makuha ang anumang Points na naipon mo, hindi ka na makakatanggap ng mga email at notification mula sa YouGov, at hindi ka na maaaring sumali sa YouGov Panel o sa anupamang mga YouGov Activity, maliban at hanggang sa i-reactivate mo ang iyong YouGov Account. Kung hiniling mong burahin ang iyong YouGov Account, maiwawala mo ang lahat ng Points na naipon mo at hindi mo na maaaring i-reactivate ang iyong YouGov Account.  Buburahin namin ang lahat ng rekord ayon sa kahilingan, malibang hilingin ng lokal na batas na itabi ang ilang data may kaugnayan sa mga kahilingan sa pagtatabi ng rekord ng mga negosyo.

6.2.         Sumasang-ayon ka na maaaring wakasan o isuspinde ng YouGov, ayon sa sariling pagpapasya nito, ang iyong YouGov Membership, o pagsali sa anumang mga YouGov Activity o sa YouGov Panel o alisin ang anumang Content ng User, para sa anumang dahilan, lakip ang, nang walang limitasyon, kawalan ng paggamit, o kung naniniwala ang YouGov na lumabag o kumilos ka nang hindi ayon sa itinakda o pagpapakahulugan sa mga Tuntuning ito.

6.3.         Sumasang-ayon ka na maaaring wakasan ng YouGov ang access mo sa mga YouGov Activity o sa YouGov Panel sa ilalim ng anumang probisyon ng mga Tuntuning nang walang patinuang paunawa, at kinikilala at sumasang-ayon na maaaring i-deactivate agad-agad ng YouGov ang iyong rehistro bilang Miyembro at/o hadlangan ang access sa mga YouGov Activity at sa YouGov Panel. Higit pa rito, sumasang-ayon ka na hindi mananagot ang YouGov sa iyo o anumang third-party para sa anumang pagwawakas ng iyong access sa mga YouGov Activity o sa YouGov Panel.

6.4.         Taglay ng YouGov ang karapatang wakasan ang YouGov Panel o YouGov WebPage sa anumang panahon. Sa sitwasyong ito, malibang partikular na tinukoy, walang Points mula sa YouGov Account ang maaaring ma-redeem ng sinumang Miyembro.

 

7. Ang obligasyon mong mag-reimburse sa amin

7.1.         Sumasang-ayon kang lubusang i-reimburse sa YouGov, sa mga direktor, opisyal, empleyado at ahente nito ang mula sa at laban sa anuman at lahat ng responsilidad, pinsala, pagkalugi, pag-aangkin (lakip ang makatuwirang legal na gastusin) na mararanasan ng bawat isa sa kanila na magreresulta sa anumang paraan mula sa paggamit mo ng mga YouGov WebPage, ang probisyon ng Content ng User o sa iyong pagsali sa mga YouGov Activity o sa YouGov Panel o magreresulta sa anumang paglabag sa mga Tuntuning ito, kung ang nasabing paglabag ay isinagawa mo o ng iba pang indibiduwal sa pamamagitan ng iyong Panel Membership Profile o YouGov Account bilang resulta ng iyong kapabayaan.

 

8. Mga third-party website

8.1.         Ang mga link na kasama sa mga YouGov WebPage ay maaaring magpahintulot sa iyo na umalis mula sa mga YouGov WebPage at makapasok sa iba pang (mga) website (("Mga) Naka-link na Site"). Ang mga Naka-link na Site ay wala sa ilalim ng kontrol ng YouGov at hindi responsable at hindi mananagot ang YouGov sa content ng anumang mga Naka-link na Site o anumang link na nasa isang naka-link na site o anumang mga pagbabago o update sa mga nasabing site. Hindi responsable ang YouGov sa webcasting o anumang iba pang anyo ng transmission na natanggap mula sa anumang mga Naka-link na Site. Inilalaan lamang ng YouGov sa iyo ang mga link na ito para sa iyong kaginhawahan at ang pagkakaroon ng anumang link ay hindi nangangahulugan ng pag-endorso ng YouGov sa site na iyon o anumang kaugnayan sa mga operator nito.

 

9. Intelektuwal na Pagmamay-ari

9.1.         Ang Website at App at lahat ng page at content sa loob ng mga YouGov WebPage, lakip ang, ngunit hindi limitado sa, text, graphics, audio, video, larawan, software, imbensyon, survey, logo at iba pang materyal ("Materyal") ay intelektuwal na pagmamay-ari ng, o para sa awtorisadong paggamit ng, YouGov at mga licensor, kasosyo sa negosyo at affiliate nito, lakip ang lahat ng trademark, service mark, copyright, patent, karapatan sa database at trade secret na nilalaman ng mga ito. Ang pagsasama-sama, organisasyon at pagpapakita ng content at lahat ng software at imbensyon na ginamit sa, at kaugnay ng mga YouGov WebPage ay eksklusibong pagmamay-ari ng YouGov. Malibang mayroong ipinahayag na pahintulot sa mga Tuntuning ito, hindi mo maaaring baguhin, kopyahin, paramihin, gumawa ng materyal base rito, muling i-publish, ipakita, i-upload, i-post, ipadala, ipamigay o gamitin sa anumang paraan ang content na available sa Website o App nang walang naunang nasusulat na pahintulot mula sa YouGov.

 

10. Iba pang mahahalagang tuntunin

10.1.     Mga paunawang kaugnay ng Tuntuning ito. Ang lahat ng paunawang ipinadala ng YouGov sa mga Miyembro ay ipapadala sa inilaan nilang email address sa panahon ng Proseso ng Pagpaparehistro sa YouGov.

10.2    Kung mapatunayan ng korte na may mga bahagi ang mga Tuntuning ito na labag sa batas o sa anumang paraan ay hindi wasto, ang ibang bahagi ay magpapatuloy ayon sa itinakda. Ang bawat isa sa mga parapo sa mga Tuntuning ito ay may indibiduwal na pagtatakda. Kung may anumang korte o kaugnay na awtoridad na magpapasyang ang anuman sa mga ito ay labag sa batas, ang mga natitirang parapo ay magpapatuloy ayon sa lubusang pagtatakda para rito.

10.3    Panghahawakan sa mga Tuntuning ito.  Nilalayon naming manghawakan sa mga nakasulat na Tuntuning ito at anumang dokumentong aktuwal na ipinahayag sa mga ito kaugnay ng paksang may kinalaman sa anumang kasunduan sa pagitan natin.  Kami at ikaw ay legal na saklaw ng mga Tuntuning ito.

10.4    Ang mga kaganapan at sitwasyong nasa labas ng aming makatuwirang kontrol.  Kung hinadlangan o naantala kaming sundin ang aming mga obligasyon sa ilalim ng mga Tuntuning ito ng anumang bagay na ginawa mo (o ng sinumang kumikilos sa ngalan mo) o mga bagay na hindi mo nagawa dahil sa mga kaganapan o sitwasyong nasa labas ng aming makatuwirang kontrol, ang aming kawalan ng kakayahan o pagkaantala sa pagtupad sa aming mga obligasyon ay hindi ituturing na paglabag sa mga Tuntuning ito. Ang mga halimbawa ng nasabing kaganapan at sitwasyon ay sunog, pagbaha at iba pang likas na sakuna, strike, di-pagkakasundo ng unyon, lock-out, paghihigpit sa mga import o export, riot, aksidente, paghinto ng suplay ng kuryente o enerhiya, pagkakagulo ng mamamayan, terorismo o digmaan.

10.5    Mga paggamit ng "lakip ang" at iba pang katulad na salita.  Sa mga Tuntuning ito, ang mga salitang kasunod ng "lakip ang," "kasama ang," "iba pa," halimbawa," "tulad ng," o "sa partikular" (o iba pang katulad na pananalita) ay hindi naglilimita sa kahulugan ng mga salitang nakasulat bago ang nabanggit na mga salita.

10.6    Maaari naming ilipat ang Kasunduang ito sa ibang tao. Maaari naming ilipat sa ibang organisasyon ang aming mga karapatan at obligasyon na itinakda sa mga Tuntuning ito. Gagawin namin ang lahat ng makatuwirang komersyal na pagsisikap upang makipag-ugnayan sa iyo para ipaalam sa iyo ang nasabing paglilipat. Kung hindi ka masaya sa paglilipat, maaari mo kaming kontakin upang tapusin ang iyong membership sa loob ng 14 araw mula nang sinabi namin sa iyo ang nasabing paglilipat.

10.7    Kailangan mo ang pahintulot namin upang ilipat sa ibang tao ang iyong mga karapatan.  Maaari mo lang ilipat sa ibang tao ang iyong mga karapatan o ang iyong mga obligasyon sa ilalim ng mga tuntuning ito kung mayroon kaming nakasulat na pahintulot para rito.

10.8    Walang iba pa ang may karapatan sa ilalim ng mga Tuntuning ito. Ang kasunduang isinagawa sa ilalim ng mga Tuntuning ito ay sa pagitan mo at namin. Walang iba pang tao ang magkakaroon ng anumang karapatang itakda ang anuman sa mga tuntunin nito. Walang sinuman sa atin ang mangangailangan ng pagsang-ayon ng ibang tao upang tapusin ang kasunduan sa pagitan namin o magsagawa ng anumang pagbabago sa mga Tuntuning ito.

10.9    Wika.  Ang mga Tuntuning ito ay maaaring ibigay sa iyo sa higit sa isang wika. Gayunman, ang Ingles na bersyon ng mga Tuntuning ito ang mangingibabaw.  Anumang kasunduan sa pagitan natin ay isasagawa sa wikang Ingles.

10.10  Kung sakaling maantala kami sa pagpapatupad ng Kontrata, maaari pa rin namin itong ipatupad sa ibang panahon. Kung hindi namin agad igigiit na gawin mo ang lahat ng hinihiling sa iyo sa ilalim ng mga Tuntuning ito, o kung maantala kami sa pagsasagawa ng mga hakbang laban sa iyo may kaugnayan sa paglabag mo sa Kontrata, hindi ito mangangahulugan na hindi mo kailangang gawin ang mga bagay na ito at hindi ito hahadlang sa amin na magsagawa ng mga hakbang laban sa iyo sa ibang panahon.

10.11  Ang mga batas na itinakda sa mga Tuntuning ito, kung saan maaari kang humiling ng waiver para sa mga legal na pagkilos at class action.

Ang kasunduang ito ay pinamamahalaan at bibigyang-kahulugan ayon sa mga batas ng Pilipinas, ang pangunahing lugar ng negosyo ng YouGov, na walang epekto sa anumang simulain sa pagkakasalungatan sa batas. Sumasang-ayon kang ilahad ang anumang pag-aangkin laban sa YouGov, tangi lamang sa mga korte ng Pilipinas.