Mga Tuntunin at Kundisyon ng Paggamit


Welcome sa YouGov!  Ang ph.yougov.com website (ang "Website") at ang (mga) mobile application ng YouGov na kasalukuyang available sa Apple AppStore ang Google Play Store (ang "App) ay pagmamay-ari, pinamamahalaan at inilalaan ng YouGov Singapore Pte. Limited (na may company number na 20136781E at may rehistradong opisina sa 67 Tanjong Pagar Road #02-01, Singapore 088488) (na mula rito ay tatawaging "YouGov," "kami" o "amin").

Ang paggamit ng Website at App, kasama ang mga survey page at content kung saan ka maaaring dalhin (lakip ang mga "YouGov WebPage") at ang pagiging miyembro ng consumer research panel na itinakda at pinamamahalaan ng YouGov (ang "YouGov Panel") at ang pakikibahagi sa anumang mga gawaing may kinalaman sa research para sa YouGov, ayon sa inilarawan sa aming Patakaran sa Privacy at Cookies (mga "YouGov Activity") ay pinamamahalaan ng mga tuntunin at kundisyong ito ng paggamit ("Mga Tuntunin").

Pakitingnan ang aming Patakaran sa Privacy at Cookie upang maunawaan kung paano at bakit namin kinukuha ang iyong personal na data, kung kanino namin ito ibinabahagi at ang mga karapatan at opsyon mo may kinalaman sa data na iyon.

1. Pagkilala at pagtanggap

1.1.         Sa pag-click sa 'Sumasang-ayon ako' kapag isinasagawa ang pagrehistro ng pagsali bilang miyembro ng YouGov Panel ("Miyembro"), o pagsali sa isang YouGov Activity o kahit ang simpleng pag-access at paggamit ng mga YouGov WebPage, sumasang-ayon kang tanggapin ang mga Tuntuning ito. Kung hindi mo gustong tanggapin ang mga Tuntuning ito, kailangan mong lumabas agad mula sa mga YouGov WebPage at/o ihinto ang pagsali sa YouGov Panel o mga YouGov Activity.

1.2.         Taglay ng YouGov ang karapatang baguhin ang mga Tuntuning ito o anumang bahagi nito sa pana-panahon. Ang patuloy mong paggamit ng mga YouGov WebPage o patuluyang pakikilahok sa YouGov Panel o mga YouGov Activity kapag naitakda na ang mga pagbabago ay katumbas ng pagtanggap at pagkilala mo sa anumang isinagawang pagbabago, gayundin ang patuloy mong pagsang-ayon sa mga binagong Tuntunin.

 

2. Mga tuntunin ng pagsali

2.1.         Proseso ng Pagpaparehistro para sa mga Miyembro ng YouGov

2.1.1.         Upang maging Miyembro at sumali sa isang YouGov Panel, kailangan mong magparehistro sa YouGov at gumawa ng isang Panel Membership Profile kasunod ng proseso ng pagpaparehistro na itinakda sa ibaba (ang "Proseso ng Pagpaparehistro sa YouGov").

2.1.2.         Dapat kumpletuhin ng sinumang nagnanais maging Miyembro ang registration form ng YouGov tuwing sasali sila sa isang YouGov Panel. Kasama sa mga registration form ang:

2.1.2.1.      Form na available sa Website at App, ngunit maaaring kasama rin ang mga registration form na naka-host sa mga third-party website;

2.1.2.2.      Mga registration form na hosted ng YouGov at na-access sa mga third-party website; at

2.1.2.3.      Mga registration form na na-access gamit ang mga link sa isang email na ipinadala sa iyo ng isang third-party o ng YouGov kung saan nagbigay ka ng pahintulot na tumanggap ng mga nasabing email mula sa mga source na iyon.

2.1.4.         Sa Proseso ng Pagpaparehistro para sa YouGov, ang mga nagnanais maging Miyembro ay bibigyan ng impormasyon sa anumang tuntunin bilang karagdagan sa mga Tuntuning ito na itatakda sa membership ng kaugnay na YouGov Panel.

2.1.5.         Ikaw ay kailangang 18 taòng gulang o higit pa upang lumahok sa YouGov Panel. 

2.2.         Impormasyong ilalaan mo sa amin

2.2.1.         Kapalit ng pagbibigay ng YouGov sa iyo ng access sa mga WebPage at/o kakayahang lumahok sa isang YouGov Panel o YouGov Activity, sumasang-ayon kang:

2.2.1.1.      Maglaan ng makatotohanan, wasto, napapanahon at kumpletong impormasyon tungkol sa iyo tulad ng hinihiling sa Proseso ng Pagpaprehistro sa YouGov.

2.2.1.2.      Patuloy na i-update at i-maintain ang mga personal na detalye ng iyong membership lakip ang Panel Membership Profile (inilalarawan sa ibaba) upang panatilihin itong makatotohanan, wasto, napapanahon at kumpleto; at

2.2.1.3.      Maglaan ng makatotohanan, wasto, napapanahon at kumpletong impormasyon tungkol sa iyo, tulad ng hinihiling ng YouGov habang nakikilahok sa isang YouGov Panel o YouGov Activity.

2.2.2.         Kung maglalaan ka ng anumang impormasyon na hindi makatotohanan, hindi wasto, hindi napapanahon, hindi kumpleto, o hindi nagbigay ng parehong sagot sa magkakatulad na tanong, o kung may mga makatuwirang dahilan ang YouGov na maniwalang ang nasabing impormasyon ay hindi makatotohanan, hindi wasto, hindi napapanahon o hindi kumpleto, taglay ng YouGov ang karapatang itigil o tapusin na ang kasalukuyan mong access sa, paggamit ng, at/o paglahok sa YouGov Panel o mga YouGov Activity. Halimbawa, kung ayon sa makatuwirang pagpapasya ng YouGov, ang pagsali mo sa mga YouGov Activity ay palaging nagpapahiwatig na ang lokasyon kung saan ka nakatira ay iba sa inilaan mo sa Proseso ng Pagpaparehistro sa YouGov, taglay namin ang karapatang suspindihin o tapusin ang iyong membership o ang iyong pagsali sa YouGov Panel. Sasailalim ito sa karapatan mong tanggihan ang pagsagot sa anumang Panel o YouGov survey o hiling na magbigay ng impormasyon.

2.3.         Ang Iyong Panel Membership Profile at YouGov Account

2.3.1.         Kapag nakumpleto na nila ang Proseso ng Pagpaparehistro sa YouGov, ang mga Miyembro ay bibigyan ng profile ("Panel Membership Profile") at isang account ("YouGov Account") para sa YouGov Panel at ang mga YouGov Activity kung saan nagbibigay ng Points (tulad ng inilalarawan sa ibaba) ay ibibigay.

2.3.2.         Isang Panel Membership Profile lang ang pinahihintulutan para sa bawat Miyembro ng YouGov Panel at isang YouGov Account lamang sa bawat Miyembro para sa YouGov panel kung saan nagbibigay ng Points. Kapag may natagpuang sinumang Miyembro na nagtataglay ng maraming Panel Membership Profile at/o YouGov Account, maaaring i-delete ang kanilang pangunahin o anumang iba pang ikalawang Panel Membership Profile at/o YouGov Account. Ang Points na natanggap ng ikalawang YouGov Account ay maaaring hindi mailipat. Maaaring humiling ang YouGov ng patunay ng pagkakakilanlan (ID) kapag may nangyaring pagtatalo hinggil sa pagkakakilanlan.

2.3.3.         Bawat Miyembro ay kailangang may unique na email address. (Halimbawa, nangangahulugan itong ang mga miyembro ng pamilya ay hindi maaaring magkaroon ng isang account para sa bawat isa sa kanila ngunit gumagamit lang ng iisang email address para sa lahat. Sa halip, kailangang mayroong sariling account at sariling hiwalay na email address ang bawat isa.)

2.3.4.         Ang bawat isang Panel Membership Profile at YouGov Account ay maaari lamang ma-access ng indibiduwal na Miyembro at hindi maaaring ma-access ng ibang indibiduwal nang walang ipinahayag na pahintulot at awtorisasyon mula sa YouGov. Sumasang-ayon kang ipaalam sa YouGov agad kung magkaroon ka ng impormasyon o pagdududang mayroong hindi awtorisadong paggamit ng iyong impormasyon sa pag-login, Panel Membership Profile at/o YouGov Account, o anumang paglabag sa seguridad.

2.3.5.         Kung na-access ng ibang indibiduwal ang iyong YouGov Account, taglay ng YouGov ang karapatang suspindihin ang iyong account at/o ang account ng ibang indibiduwal na iyon hanggang sa magkaroon ng resolusyon tungkol dito. Taglay ng YouGov ang karapatang bawiin ang anumang Points o iba pang incentive na nakuha dahil sa access ng hindi awtorisadong user.

2.3.6.         Maaaring makaipon ang mga Miyembro ng puntos para sa kanilang YouGov Account ("Points") sa itinakdang paraan na nakadetalye sa mga YouGov WebPage, lakip ang pagkumpleto sa Proseso ng Pagpaparehistro sa YouGov at pagsali sa YouGov Panel at mga kaugnay na YouGov Activity kung saan nagbibigay ng Points. Ang dami ng naipong Points para sa pagsali sa isang YouGov Panel o kaugnay na YouGov Activity ay ipapalaam sa mga Miyembro sa pamamagitan ng mga awtorisadong paraan ng komunikasyon.

2.3.7.         Malibang espesipikong ipinaalam, makakakuha lang ng Points sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat at anumang mga tagubiling kaugnay ng pagkuha ng Points. Ang pagkabigo ng isang Miyembrong wastong sundan ang lahat ng kinakailangang tagubilin o pamamaraan ay maaaring magresulta ng hindi pagtanggap ng Points.

2.3.8.         Ang mga naipong Points ay ire-rekord sa iyong YouGov Account, gayunman, walang Points na maaaring ma-redeem hanggang sa naabot ng Miyembro (ayon sa itinakda ng parapo 2.3.9 sa ibaba) ang in-advertise na partikular na antas na kailangang maabot, kasama ang mga detalye ng (mga) angkop na reward na available, sa Account section ng Website. Kung sinuspinde o tinapos ng YouGov ang iyong YouGov Account para sa anumang mga dahilang ibinalangkas sa mga Tuntuning ito, walang Points na naipon mo ang maaaring ma-redeem.

2.3.9.         Taglay ng YouGov ang karapatang baguhin ang saklaw ng mga YouGov Activity at ang YouGov Panel o mga kaugnay na YouGov Activity kung saan maaaring makakuha ng Points ang mga Miyembro at gayundin, baguhin ang dalas ng imbitasyon sa mga nasa gawain. Taglay rin ng YouGov ang karapatang baguhin ang antas ng kinakailangang Points bago ito ma-redeem.

2.3.10.     Ang Points ay hindi maaaring ilipat sa ibang YouGov Account o pagsama-samahin sa anumang paraan at ang pagbebenta o pagpapalitan ng Points ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang Points ay walang monetaryong halaga at hindi maaaring gamitin sa anumang paraan maliban sa pag-redeem sa itinakdang reward.

2.3.11.     Maaaring i-adjust pataas o pababa ng YouGov ang YouGov Account ng isang Miyembro sa pana-panahon bilang tugon sa mga pagkakamaling kinikilala ng mga Miyembro na maaaring mangyari o pinaghihinalaang pandaraya o panlilinlang, kung saan kami ang may lubusang awtoridad na magpasya.

2.3.12.     Taglay ng YouGov ang karapatang alisin ang anumang YouGov Account na hindi na ginagamit sa loob ng 12 na buwan o higit pa. Ibig naming sabihin sa 'hindi paggamit' ay kung saan ang Miyembro ay hindi sumali sa YouGov Panel o anumang kaugnay na YouGov Activity sa loob ng nakaraang 12-buwang yugto ng panahon. Susubukan ng YouGov na makipag-ugnayan sa Miyembro, gamit ang inilaan nilang email address, kung ang kanilang YouGov account ay nasa peligrong maalis dahil sa kawalan ng aktibidad. Kung walang matanggap na tugon, aalisin ang YouGov Account at anumang Points na hindi nagamit ay babawiin.

2.4.         Mga imbitasyon sa survey

2.4.1.         Kinikilala mo na:

2.4.1.1          kapag nagparehistro ka sa YouGov panel, mahalaga sa iyong pagsali na mapapadalhan ka namin ng mga email at notification upang imbitahan kang sumali sa mga survey ng mga research project, sa pamamagitan man ng Website o App, o personal; at

2.4.1.2          kung ayaw mo nang makatanggap ng mga nasabing email at notification, maaari mong tapusin ang iyong membership ayon sa parapo 6.1 ng mga Tuntuning ito.

 

3. Mga poll ng premyo

3.1.         Maaari kang hilingan ng YouGov na sumali sa mga YouGov Activity kung saan ipapasok ka sa isang 'prize draw' o pahihintulutan kang gamitin ang iyong Points upang sumali sa isang 'prize draw.' Ang mga draw na ito ay pamamahalaan ng mga kaugnay na tuntunin at kundisyong tinukoy at ipinakita para sa bawat prize draw.

 

4. Mga Referral Link

4.1.         Maaari kang magkaroon ng karagdagang Points sa pamamagitan ng pag-refer ng mga kaibigan at kapamilya sa YouGov Panel, kung sasali sila gamit ang ipinadala mong unique na link na inilaan namin sa iyo para sa paggawa ng mga referral ("Referral Link"). Ang mga kundisyong kasama ng pagbibigay ng mga karagdagang Points na iyon ay ipinapaliwanag sa seksyong Account ng Website at App. Kapag nagre-refer ng mga bagong Miyembro ng panel, sumasang-ayon kang hindi magpapakilala o mag-aangking kumakatawan sa YouGov o hindi susubukang iligaw o linlangin ang mga potensyal na Miyembro na gamitin ang iyong Referral Link upang sumali. Sumasang-ayon kang lilinawin mo sa sinumang potensyal na Miyembrong ire-refer mo na gagamitin nila ang ipinadala mong unique Referral Link at na makakatanggap ka ng Points kapag sumali sila sa YouGov panel gamit ang iyong Referral Link.

 

5. Content ng User

5.1.         Ang paggamit ng mga YouGov WebPage at pagsali sa mga YouGov Activity o sa YouGov panel ay maaaring maglakip ng mga bagay tulad ng pagsusumite mo sa amin ng mga tugon sa survey at iba pa pang content ("Content ng User") na maaaring makita ng ibang user ng mga YouGov WebPage.

5.2.         Kinikilala mong ang Content ng User na inilaan mo ay personal mong responsibilidad. Nangangahulugan ito na ikaw, at hindi ang YouGov ang lubusang responsable sa lahat ng Content ng User na ia-upload, ipo-post, magpapadala ng link para rito, ie-email o sa anumang paraan, ipapadala mo sa pamamagitan ng paggamit mo ng mga YouGov WebPage o pagsali mo sa anumang mga YouGov Activity o sa YouGov Panel.

5.3.         Hindi kino-kontrol o patiunang ini-screen ng YouGov ang Content ng User na naka-post sa mga YouGov WebPage at hindi nagbibigay ng garantiya sa kawastuan, integridad o kalidad ng nasabing Content ng User at kung gayon ay walang tatanggaping pananagutan may kinalaman sa Content ng User.

5.4.         Nauunawaan mong sa paggamit ng mga YouGov WebPage, maaari kang makakita ng Content ng User at sumasang-ayon kang kailangan mong siyasatin, at tanggapin ang lahat ng peligrong kaugnay ng paggamit ng anumang Content ng User, lakip ang pagtitiwala sa kawastuan, pagiging kumpleto at pagiging kapaki-pakinabang nito. Sa anumang paraang nakalahad sa itaas, taglay pa rin ng YouGov ang indibiduwal na karapatang tanggihan, i-edit, ilipat o alisin ang anumang nasabing Content ng User, lumalabag man ang content na iyon o hindi sa mga Tuntuning ito.

5.5.         Kaugnay ng lahat ng Content ng User na pipiliin mong ipadala sa amin (kasama ang Content ng User na na-post mo sa mga YouGov WebPage), binibigyan mo ang YouGov ng royalty-free, panghabang-panahon, hindi mababawi at hindi eksklusibong lisensya (at ang karapatang magtakda ng sub-license) na gamitin, kopyahin, baguhin, iakma, i-edit, i-publish, isalin, lumikha ng anumang bagay mula rito, samantalahin, isagawa at ipakita ang nasabing Content ng User (ang kabuuan o bahagi lamang nito) sa buong mundo at/o isama ito sa iba pang gawain sa anumang anyo, media o teknolohiyang kinikilala ngayon o ide-develop pa lamang, para sa anumang layunin.

5.6.         Habang ginagamit ang mga YouGov Webpage at/o sumasali sa mga YouGov Activity o sa YouGov Panel, sumasang-ayon kang hindi gagawin ang sumusunod:

5.6.1.         Mag-upload, mag-post, mag-link sa, mag-email o magpadala ng anumang impormasyon na labag sa batas sa anumang paraan sa Pilipinas o bansa kung saan ka naninirahan;

5.6.2    Mag-upload, mag-post, magpadala ng link papunta rito, mag-email o sa anumang paraan ay magpadala ng anumang impormasyon na nakakapanirang-puri, may pang-aabuso, pagbabanta, harassment o panliligalig, malaswa, o maaaring magdulot ng pagkabahala o pagkabalisa, naglalayong mag-udyok ng galit o sa anumang paraan ay hindi katanggap-tanggap ayon sa aming sariling pagpapasya.

5.6.3.         Gayahin o magpanggap bilang ibang tao (nabubuhay man o hindi) o institusyon;

5.6.4.         Gumawa ng mga pekeng header o manipulahin ang mga pagkakakilanlan upang itago ang pinagmulan ng anumang content na ipinadala sa pamamagitan ng mga YouGov WebPage o inilaan sa pamamagitan ng pagsali sa mga YouGov Activity o sa YouGov Panel;

5.6.5.         Mag-upload, mag-post, magpadala ng link papunta rito, o sa anumang paraan ay magpadala ng anumang impormasyon na wala kang karapatang ipadala;

5.6.6.         Mag-upload, mag-post, magpadala ng link papunta rito, mag-email o sa anumang paraan ay magpadala ng anumang hindi hinihiling o hindi awtorisadong advertising, promosyonal na impormasyon, "spam o junk mail," "chain letter," "phishing email," "pyramid scheme," o iba pang anyo ng solisitasyon;

5.6.7.         Mag-upload, mag-post, magpadala ng link papunta rito, mag-email o sa anumang paraan ay magpadala ng anumang materyal na naglalaman ng mga software virus o anumang computer, file o program na idinisenyong ihinto, sirain o limitahan ang paggana ng anumang computer software o hardware o gamit para sa telekomunikasyon;

5.6.8.         Kolektahin o itago ang personal na data tungkol sa ibang indibiduwal; o

5.6.9.         Subukang magpadala ng higit sa isang boto sa isang survey o gumawa ng anumang iba pang pagkilos na maaaring makaapekto sa bisa at pagiging makatotohanan ng anumang resultang natanggap sa anumang YouGov Activity o sa YouGov Panel.

 

6. Pagtatapos ng iyong membership

6.1.         Kung hindi mo na gustong maging isang Miyembro, mangyaring makipag-ugnayan sa YouGov. Tatapusin ng YouGov ang iyong account at hihinto na sa pakikipag-ugnayan sa iyo sa loob ng 7 araw pagkatapos matanggap ang paunawa mula sa iyo na gusto mo nang tapusin ang iyong membership. Kung gayon ay kinikilala mo at sumasang-ayon ka na kung tatapusin mo ang iyong membership, maaari ka pa ring makatanggap ng email mula sa YouGov sa loob ng 7 araw pagkalagpas ng petsa ng iyong paunawa. Kung magdedesisyon kang tapusin ang membership gamit ang opsyong "Unsubscribe" sa YouGov Account page, maaari mong makuha ang anumang Points na naipon mo, hindi ka na makakatanggap ng mga email at notification mula sa YouGov, at hindi ka na maaaring sumali sa YouGov Panel o sa anupamang mga YouGov Activity, maliban at hanggang sa i-reactivate mo ang iyong YouGov Account. Kung hiniling mong burahin ang iyong YouGov Account, maiwawala mo ang lahat ng Points na naipon mo at hindi mo na maaaring i-reactivate ang iyong YouGov Account.  Buburahin namin ang lahat ng rekord ayon sa kahilingan, malibang hilingin ng lokal na batas na itabi ang ilang data may kaugnayan sa mga kahilingan sa pagtatabi ng rekord ng mga negosyo.

6.2.         Sumasang-ayon ka na maaaring wakasan o isuspinde ng YouGov, ayon sa sariling pagpapasya nito, ang iyong YouGov Membership, o pagsali sa anumang mga YouGov Activity o sa YouGov Panel o alisin ang anumang Content ng User, para sa anumang dahilan, lakip ang, nang walang limitasyon, kawalan ng paggamit, o kung naniniwala ang YouGov na lumabag o kumilos ka nang hindi ayon sa itinakda o pagpapakahulugan sa mga Tuntuning ito.

6.3.         Sumasang-ayon ka na maaaring wakasan ng YouGov ang access mo sa mga YouGov Activity o sa YouGov Panel sa ilalim ng anumang probisyon ng mga Tuntuning nang walang patinuang paunawa, at kinikilala at sumasang-ayon na maaaring i-deactivate agad-agad ng YouGov ang iyong rehistro bilang Miyembro at/o hadlangan ang access sa mga YouGov Activity at sa YouGov Panel. Higit pa rito, sumasang-ayon ka na hindi mananagot ang YouGov sa iyo o anumang third-party para sa anumang pagwawakas ng iyong access sa mga YouGov Activity o sa YouGov Panel.

6.4.         Taglay ng YouGov ang karapatang wakasan ang YouGov Panel o YouGov WebPage sa anumang panahon. Sa sitwasyong ito, malibang partikular na tinukoy, walang Points mula sa YouGov Account ang maaaring ma-redeem ng sinumang Miyembro.

 

7. Ang obligasyon mong mag-reimburse sa amin

7.1.         Sumasang-ayon kang lubusang i-reimburse sa YouGov, sa mga direktor, opisyal, empleyado at ahente nito ang mula sa at laban sa anuman at lahat ng responsilidad, pinsala, pagkalugi, pag-aangkin (lakip ang makatuwirang legal na gastusin) na mararanasan ng bawat isa sa kanila na magreresulta sa anumang paraan mula sa paggamit mo ng mga YouGov WebPage, ang probisyon ng Content ng User o sa iyong pagsali sa mga YouGov Activity o sa YouGov Panel o magreresulta sa anumang paglabag sa mga Tuntuning ito, kung ang nasabing paglabag ay isinagawa mo o ng iba pang indibiduwal sa pamamagitan ng iyong Panel Membership Profile o YouGov Account bilang resulta ng iyong kapabayaan.

 

8. Mga third-party website

8.1.         Ang mga link na kasama sa mga YouGov WebPage ay maaaring magpahintulot sa iyo na umalis mula sa mga YouGov WebPage at makapasok sa iba pang (mga) website (("Mga) Naka-link na Site"). Ang mga Naka-link na Site ay wala sa ilalim ng kontrol ng YouGov at hindi responsable at hindi mananagot ang YouGov sa content ng anumang mga Naka-link na Site o anumang link na nasa isang naka-link na site o anumang mga pagbabago o update sa mga nasabing site. Hindi responsable ang YouGov sa webcasting o anumang iba pang anyo ng transmission na natanggap mula sa anumang mga Naka-link na Site. Inilalaan lamang ng YouGov sa iyo ang mga link na ito para sa iyong kaginhawahan at ang pagkakaroon ng anumang link ay hindi nangangahulugan ng pag-endorso ng YouGov sa site na iyon o anumang kaugnayan sa mga operator nito.

 

9. Intelektuwal na Pagmamay-ari

9.1.         Ang Website at App at lahat ng page at content sa loob ng mga YouGov WebPage, lakip ang, ngunit hindi limitado sa, text, graphics, audio, video, larawan, software, imbensyon, survey, logo at iba pang materyal ("Materyal") ay intelektuwal na pagmamay-ari ng, o para sa awtorisadong paggamit ng, YouGov at mga licensor, kasosyo sa negosyo at affiliate nito, lakip ang lahat ng trademark, service mark, copyright, patent, karapatan sa database at trade secret na nilalaman ng mga ito. Ang pagsasama-sama, organisasyon at pagpapakita ng content at lahat ng software at imbensyon na ginamit sa, at kaugnay ng mga YouGov WebPage ay eksklusibong pagmamay-ari ng YouGov. Malibang mayroong ipinahayag na pahintulot sa mga Tuntuning ito, hindi mo maaaring baguhin, kopyahin, paramihin, gumawa ng materyal base rito, muling i-publish, ipakita, i-upload, i-post, ipadala, ipamigay o gamitin sa anumang paraan ang content na available sa Website o App nang walang naunang nasusulat na pahintulot mula sa YouGov.

 

10. Iba pang mahahalagang tuntunin

10.1.     Mga paunawang kaugnay ng Tuntuning ito. Ang lahat ng paunawang ipinadala ng YouGov sa mga Miyembro ay ipapadala sa inilaan nilang email address sa panahon ng Proseso ng Pagpaparehistro sa YouGov.

10.2    Kung mapatunayan ng korte na may mga bahagi ang mga Tuntuning ito na labag sa batas o sa anumang paraan ay hindi wasto, ang ibang bahagi ay magpapatuloy ayon sa itinakda. Ang bawat isa sa mga parapo sa mga Tuntuning ito ay may indibiduwal na pagtatakda. Kung may anumang korte o kaugnay na awtoridad na magpapasyang ang anuman sa mga ito ay labag sa batas, ang mga natitirang parapo ay magpapatuloy ayon sa lubusang pagtatakda para rito.

10.3    Panghahawakan sa mga Tuntuning ito.  Nilalayon naming manghawakan sa mga nakasulat na Tuntuning ito at anumang dokumentong aktuwal na ipinahayag sa mga ito kaugnay ng paksang may kinalaman sa anumang kasunduan sa pagitan natin.  Kami at ikaw ay legal na saklaw ng mga Tuntuning ito.

10.4    Ang mga kaganapan at sitwasyong nasa labas ng aming makatuwirang kontrol.  Kung hinadlangan o naantala kaming sundin ang aming mga obligasyon sa ilalim ng mga Tuntuning ito ng anumang bagay na ginawa mo (o ng sinumang kumikilos sa ngalan mo) o mga bagay na hindi mo nagawa dahil sa mga kaganapan o sitwasyong nasa labas ng aming makatuwirang kontrol, ang aming kawalan ng kakayahan o pagkaantala sa pagtupad sa aming mga obligasyon ay hindi ituturing na paglabag sa mga Tuntuning ito. Ang mga halimbawa ng nasabing kaganapan at sitwasyon ay sunog, pagbaha at iba pang likas na sakuna, strike, di-pagkakasundo ng unyon, lock-out, paghihigpit sa mga import o export, riot, aksidente, paghinto ng suplay ng kuryente o enerhiya, pagkakagulo ng mamamayan, terorismo o digmaan.

10.5    Mga paggamit ng "lakip ang" at iba pang katulad na salita.  Sa mga Tuntuning ito, ang mga salitang kasunod ng "lakip ang," "kasama ang," "iba pa," halimbawa," "tulad ng," o "sa partikular" (o iba pang katulad na pananalita) ay hindi naglilimita sa kahulugan ng mga salitang nakasulat bago ang nabanggit na mga salita.

10.6    Maaari naming ilipat ang Kasunduang ito sa ibang tao. Maaari naming ilipat sa ibang organisasyon ang aming mga karapatan at obligasyon na itinakda sa mga Tuntuning ito. Gagawin namin ang lahat ng makatuwirang komersyal na pagsisikap upang makipag-ugnayan sa iyo para ipaalam sa iyo ang nasabing paglilipat. Kung hindi ka masaya sa paglilipat, maaari mo kaming kontakin upang tapusin ang iyong membership sa loob ng 14 araw mula nang sinabi namin sa iyo ang nasabing paglilipat.

10.7    Kailangan mo ang pahintulot namin upang ilipat sa ibang tao ang iyong mga karapatan.  Maaari mo lang ilipat sa ibang tao ang iyong mga karapatan o ang iyong mga obligasyon sa ilalim ng mga tuntuning ito kung mayroon kaming nakasulat na pahintulot para rito.

10.8    Walang iba pa ang may karapatan sa ilalim ng mga Tuntuning ito. Ang kasunduang isinagawa sa ilalim ng mga Tuntuning ito ay sa pagitan mo at namin. Walang iba pang tao ang magkakaroon ng anumang karapatang itakda ang anuman sa mga tuntunin nito. Walang sinuman sa atin ang mangangailangan ng pagsang-ayon ng ibang tao upang tapusin ang kasunduan sa pagitan namin o magsagawa ng anumang pagbabago sa mga Tuntuning ito.

10.9    Wika.  Ang mga Tuntuning ito ay maaaring ibigay sa iyo sa higit sa isang wika. Gayunman, ang Ingles na bersyon ng mga Tuntuning ito ang mangingibabaw.  Anumang kasunduan sa pagitan natin ay isasagawa sa wikang Ingles.

10.10  Kung sakaling maantala kami sa pagpapatupad ng Kontrata, maaari pa rin namin itong ipatupad sa ibang panahon. Kung hindi namin agad igigiit na gawin mo ang lahat ng hinihiling sa iyo sa ilalim ng mga Tuntuning ito, o kung maantala kami sa pagsasagawa ng mga hakbang laban sa iyo may kaugnayan sa paglabag mo sa Kontrata, hindi ito mangangahulugan na hindi mo kailangang gawin ang mga bagay na ito at hindi ito hahadlang sa amin na magsagawa ng mga hakbang laban sa iyo sa ibang panahon.

10.11  Ang mga batas na itinakda sa mga Tuntuning ito, kung saan maaari kang humiling ng waiver para sa mga legal na pagkilos at class action.

Ang kasunduang ito ay pinamamahalaan at bibigyang-kahulugan ayon sa mga batas ng Pilipinas, ang pangunahing lugar ng negosyo ng YouGov, na walang epekto sa anumang simulain sa pagkakasalungatan sa batas. Sumasang-ayon kang ilahad ang anumang pag-aangkin laban sa YouGov, tangi lamang sa mga korte ng Pilipinas.

 

Epektib:  Abril 18, 2019

 

Patakaran sa privacy


Huling beses na na-update: Abril 18 2019

Paunawa tungkol sa privacy at mga cookie sa YouGov

Ang YouGov ay gumagamit ng personal na data sa etikal na paraan. Kung wala ang pagtitiwala ng lahat ng sumasagot sa aming mga tanong, hindi kami makakapagsagawa ng research na makakatulong sa aming mga kliyente na magsagawa ng mas mahuhusay na desisyon. Mahalaga rin para sa amin ang proteksyon at seguridad ng iyong personal na data.

Sinikap naming gawing mas madaling basahin at unawain ang sumusunod na paunawa tungkol sa privacy at mga cookie. Kung mayroong anumang hindi maliwanag, makipag-ugnayan sa amin sa dataprotection@yougov.com, at malulugod kaming ipaliwanag ito.

Ano ang saklaw ng paunawang ito

Bilang isang organisasyong umaasa sa paggamit ng personal na data, responsibilidad ng YouGov ang paggamit ng iyong data sa responsable at ligtas na paraan, at nagsisimula ito sa malinaw na pagsasabi sa iyo kung paano namin kinukuha, ginagamit at binibigyan ng proteksyon ang iyong personal na data.  Ipinapaliwanag sa paunawa tungkol sa privacy at mga cookie na ito kung:

 • Anong uri ng personal na data ang maaaring kunin namin mula sa iyo;
 • Paano at bakit namin kinukuha at ginagamit ang iyong personal na data;
 • Bakit maaaring i-share namin ang personal na data sa YouGov at iba pang organisasyon; at
 • Ang mga karapatan at opsyon mo kung tungkol sa iyong personal na data.

Ang YouGov ay binubuo ng iba't ibang kumpanya, at bawat isa sa mga ito ay may hiwalay na sistema sa pagkontrol ng data na tinatanggap nito mula sa aming mga panellist at mula sa mga lumalahok sa mga survey o nagba-browse sa aming website (ang "user").  Kung ikaw ay user o panelist na nakarehistro sa Pilipinas, ang YouGov Singapore Pte. Limited (tatawaging "kami," "amin," o "YouGov") ang controller ng iyong personal na data. Ibig sabihin nito, kami ang nagdedesisyon kung bakit at kung paano pinoproseso ang data.  Kami ay nakabase sa 67 Tanjong Pagar Road #02-01, Singapore 088488.

Personal na data na kinukuha namin

Sa seksyong ito, ipapaliwanag namin kung anong personal na data ang maaaring kunin namin kapag naging YouGov member ka, kapag ginamit mo ang aming website at lumahok sa mga survey, gayundin ang data na maaaring kunin namin mula sa iba pang source

 

Data na kinukuha namin mula sa iyo

Kapag ginamit mo ang aming website o lumahok ka sa mga survey ng YouGov, binibigyan mo kami ng data na siyang nagpapagana sa aming negosyo.  Bagama't may ilang data na kailangan mong ibigay upang magamit ang ilan sa aming mga serbisyo, tulad ng mga detalye ng account kapag sumali ka sa YouGov, ikaw rin ang may kontrol sa kung gaano karaming data ang ibibigay mo sa amin.  Kung gusto mong sagutan ang ilan lang survey o lahat ng survey - ikaw ang bahalang magdesisyon.

Itatabi lang namin ang personal na data mo hangga't kailangan namin ito para maisagawa ang mga paggagamitan nito na inilarawan sa paunawang ito (maliban na lang kung hihilingin mo sa amin na i-delete ang iyong data, na ipinapaliwanag sa seksyon tungkol sa mga karapatan mo).  Pakitandaan na maaaring ilipat namin ang iyong impormasyon saanman sa labas ng Pilipinas, at ilipat ito sa mga grupo ng kumpanya at mga service provider sa ibang bansa.

Pakitandaan na ang pagtangging maglaan ng ilang impormasyon ay maaaring makaapekto sa kakayahan mong sumali sa YouGov at sa mga survey, at sa paghiling sa amin na i-delete ang iyong personal na data, hindi ka na maaaring sumali sa mga survey.

Kapag nagparehistro ka sa YouGov, kukunin namin ang:

 • Mga detalye ng pagkontak sa iyo, tulad ng iyong pangalan, email at postal address
 • Demograpikong data tulad ng iyong edad, kasarian, at pangkalahatang impormasyon ng iyong sambahayan at pinansyal na sitwasyon
 • Ang mga detalye ng iyong pag-login, tulad ng iyong email address at password na pinili mo
 • Mga referral partner IDs, kung nakarating ka sa aming website sa pamamagitan ng pag-click sa advertisement na 'Sumali sa YouGov' online, o isang link sa email na mula sa isa sa mga recruitment partner namin (ginagamit lang namin ito para ma-monitor kung gaano ka-epektibo ang recruitment at para bayaran ang mga partner namin)
 • Ang mga ni-'Like' mo sa Facebook, pero tangi lang kapag pinili mong magparehistro sa YouGov gamit ang Facebook Connect at binigyan mo ang Facebook ng pahintulot na i-share sa amin ang impormasyong ito sa prosesong iyon

Kapag sumasagot ka sa mga tanong sa aming mga survey, o sa aming website o mga mobile app, kinukuha namin ang:

 • Iyong mga opinyon tungkol sa mga isyu, kumpanya at brand
 • Impormasyon tungkol sa mga pagkilos at pagdedesisyon mo, tulad halimbawa ng kung saan ka mahilig mamili, anong mga palabas sa TV ang pinakahuli mong pinanood, o anong mga bagay ang pagmamay-ari mo
 • Device at browser "metadata" (ang impormasyon ng paggamit mo ng device at browser), lakip ang IP address, ang uri, model at operating system ng device na ginamit mo at ang uri ng browser (awtomatikong kinokolekta ang data na ito kapag sinasagutan mo ang mga tanong sa mga survey o nagba-browse sa aming website o mobile app)

Kung sumang-ayon kang mag-download ng tracking software (may ispesipikong imbitasyon na ipapadala sa iyo para rito, hindi ito awtomatikong ginagawa), kinukuha namin ang:

 • Iyong geolocation data na nagpapakita kung nasaan ka habang dala-dala mo ang iyong mobile device
 • Device at browser metadata
 • Impormasyon tungkol sa mga website na tiningnan mo, anong mga application ang na-download mo sa iyong computer at mga mobile device, at kung paano at kailan mo ginagamit ang mga ito (hindi namin kinukuha ang anumang impormasyon na inilalagay mo sa mga login at password field kapag nagba-browse ka sa internet)

Kung naimbita kang sumali sa online o personal na qualitative research, kinokolekta namin ang:

 • Iyong mga opinyon sa mga paksang pinag-aaralan ng research
 • Maaaring i-rekord din namin ang mga interview namin sa iyo, pero sa mga ganitong kaso, bibigyan ka ng kumpletong impormasyon tungkol sa research project at bibigyan ka rin ng pagkakataong magdesisyong hindi sumali

Kapag nag-browse ka sa website namin o ginamit ang aming mga mobile app, kinukuha namin ang:

Kapag nakipag-ugnayan ka sa amin o ginamit ang aming website o mga social media page, kinukuha namin ang:

 • Anumang personal na data na maaaring ibinigay mo tungkol sa iyong sarili, tulad ng pangalan mo at mga detalye kung paano ka kokontakin at ang history ng pakikipagkomunikasyon namin sa iyo
 • Anumang komentong inilagay mo sa aming website o mga social media page, at kung nag-'follow' ka ng sinumang miyembro ng YouGov sa aming website

Kapag nag-redeem ka ng puntos, kukunin namin ang:

 • Mga detalye ng iyong bank account para maipadala namin ang bayad sa iyo

 

Sensitibong personal na data

Ang ilang sa data na ibibigay mo sa amin ay maaaring ituring na 'sensitibo' sa ilalim ng ilang batas para sa proteksyon ng data, tulad ng iyong lahi at etnikong pinagmulan, relihiyon, paniniwala o impormasyon tungkol sa iyong kalusugan o seksuwal na oryentasyon.  Halimbawa, habang sumasagot ng isang survey, maaaring tanungin ka namin kung itinuturing mo ang sarili mo na bahagi ng o mula sa isang partikular na lahi o relihiyon.  Ginagamit namin ang impormasyong ito sa katulad na paraan ng paggamit namin sa iba pang impormasyong kinokolekta namin, gayunman, maaaring hilingin ng batas na taglay namin ang pahintulot mo na kunin at gamitin ang impormasyong ito.

Kapag sumali ka sa YouGov panel, hihilingan ka na lagyan ng check ang isang kahon upang kumpirmahing sumasang-ayon ka sa mga paunawa tungkol sa privacy at mga tuntunin at kundisyon na sumasaklaw sa membership mo sa YouGov.  Sa pag-check sa kahong ito at pagpapatuloy mo sa pagpaparehistro, ibinibigay mo ang pahintulot mong ibahagi sa amin ang sensitibong personal na data, at sa pagproseso, pagpapahayag at paglilipat namin ng impormasyong ito ayon sa paunawang ito tungkol sa privacy at mga cookie.  Kung hindi ka miyembro ng YouGov panel, ibibigay mo ang iyong pahintulot sa pamamagitan ng pagsagot sa mga kaugnay na tanong sa loob ng aming mga survey.

Personal na data na kinukuha mula sa ibang source

Maaari ring gamitin namin ang personal na data na ibinahagi mo sa amin upang makakuha ng karagdagang impormasyon mula sa iba pang mga source:

 • Pampublikong source: halimbawa, maaaring ikumpara namin ang iyong zip code sa mga pampublikong rehistro ng zip code upang matukoy kung nakatira ka sa partikular na probinsya, lungsod o bansa.
 • Iba pang kumpanya na nagbebenta ng data:maaaring bumili kami ng data mula sa mga kumpanyang nagbebenta ng ilang uri ng data na mahalaga para sa amin.  Sa mga kasong ito, maaaring itugma namin ang data na ito, o ipasa ang personal na data sa mga kumpanyang ito upang sila ang magtugma nito para sa amin bago nila ito ibalik sa amin.  Katulad ng sa iba pa naming service provide, may itinalaga kaming mga naka-kontratang proteksyon upang masigurong idi-delete ng mga kompanyang ito ang data kapag nakumpleto na ang pagtutugma at hindi ipapakita o gagamitin ang data para sa anumang iba pang layunin.

Maaaring makatanggap ka pa rin ng imbitasyon na sumali sa aming mga gawaing may kinalaman sa research kung hindi ka pa sumasali sa YouGov.  Sa mga kasong ito, maaaring natanggap na namin ang iyong email address mula kliyente, o maaaring nakuha namin ito mula sa isang organisasyon na may database ng mga detalye ng pagkontak, upang makontak ka ng mga kumpanyang tulad ng YouGov.  Nagpapadala lang kami ng mga email kung saan may mga garantiya kami mula sa mga naglalaan ng mga email address na sinang-ayunan ng recipient (ikaw) na magpadala ng third-party na komunikasyon (hal. mula sa YouGov), at palagi naming sasabihin sa iyo kung saan namin kinuha ang detalye tungkol sa iyo at bibigyan ka ng opsyon na mag-opt-out sa pagtanggap ng higit pang email mula samin.

Kung paano at bakit namin ginagamit ang iyong personal na data, at kung kanino namin ito ibinabahagi

Sa seksyong ito, ipapaliwanag namin kung paano at bakit namin ginagamit ang iyong personal na data, ang mga opsyon mo kung paano dapat gamitin ang iyong data, at kung sa anong mga organisasyon namin ibinabahagi ang iyong data.

 

Paggamit ng personal na data mula sa basic na market research

Ginagamit namin ang data na ibinabahagi mo sa amin, o ang data na natatanggap namin mula sa ibang source na binanggit namin sa itaas, para sa pinakamahusay na karanasan, at maglaan ng mapapakinabangang research para sa aming mga kliyente.  Ang mga paggamit na inilarawan namin sa ibaba ang bumubuo sa batayang kasunduan namin sa aming mga panelist.

Ginagamit namin ang personal na data upang...

Halimbawa...

I-rehistro, i-authenticate at pamahalaan ang iyong account

Kapag nagparehistro ka sa YouGov panel, gagamitin namin ang iyong email address at password upang gawin ang iyong account at i-authenticate ang iyong pagkakakilanlan tuwing nagla-login ka, at ang mga detalye ng iyong account upang matulungan kaming sagutin ang mga tanong mo kapag nakipag-ugnayan ka sa amin

Piliin at imbitahan kang sumali sa mga gawain ng YouGov may kinalaman sa research

Kung gustong malaman ng kliyente kung ano ang opinyon ng mga tao sa isang partikular na rehiyon at demograpiko tungkol sa mga softdrink, halimbawa, gagamitin namin ang iyong zip code at iba pang demograpikong data upang matukoy kung kuwalipikado ka sa isang partikular na proyekto, pagkatapos, gagamitin ang iyong pangalan at email address para imbitahan kang sumali sa isang survey

Bigyan ka ng credit sa mga point at reward na naipon mo mula sa pagsali sa mga oportunidad para sa research

Gagamitin namin ang mga detalye ng pagkontak sa iyo upang ipaalam sa iyo kung may napanalunan kang premyo sa isang draw, at ang mga detalye ng iyong banko upang bayaran ka kung iko-convert mo sa pera ang iyong mga puntos

Maglaan ng pinagsama-sama at anonymous na resulta ng research sa aming mga kliyente

Kapag naipon na namin ang mga sagot mo sa survey, isasama namin ito sa mga sagot mula sa ibang respondent at gagamitin ito upang magkaroon ng makalubuhang insight para sa aming mga kliyente na nasa spreadsheet na may istatistika, o pinagsama-samang report.  Ang ilan sa iyong mga tugon ay direktang mapupunta sa aming pangglobong brand tracking na produkto (BrandIndex) at sa aming tool para sa segmentation at pagpaplano (Profiles).  Ina-access ng aming mga kliyente ang mga tool na ito upang gawin ang sarili nilang pinagsama-samang insight - wala silang makikitang anumang detalye o impormasyong tutukoy sa iyo bilang indibiduwal

Gumawa ng anonymous ngunit hindi pinagsama-samang data sa antas ng respondent para sa aming mga kliyente

Maaaring paglaanan namin ang aming mga kliyente ng mga spreadsheet na naglalaman ng bawat isang tugon mo sa mga survey: ang mga data set na ito ay hindi pinagsama-sama ngunit hindi nito ipapakita ang iyong pagkakakilanlan at ang mga recipient ay nasa ilalim ng kontrata na hindi susubukang kilalanin ang mga indibiduwal na nagbigay ng tugon

Gumawa ng mga artikulo at iba pang content para sa aming website

Ginagamit namin ang mga tugon sa survey upang sumulat ng mga interesanteng artikulo na maaaring i-publish sa aming website o isasama sa mga artikulo ng balita sa mga third-party na website

Paunlarin at pahusayin ang aming mga serbisyo

Ginagamit namin ang mga tugon mo sa survey upang pahusayin ang mga tool at pamamaraan na ginagamit namin sa research, na nakakatulong sa aming masigurong inilalaan namin sa aming mga kliyente ang pinakamahusay na karanasan hangga't maaari

Tumugon sa iyo kung gusto mong gamitin ang anuman sa iyong mga karapatang kaugnay ng data na pinanghahawakan namin tungkol sa iyo (nasa ibaba ang higit pang impormasyon tungkol sa mga karapatan mo may kinalaman sa iyong data)

Gagamitin namin ang impormasyon ng iyong account at mga internal na pantukoy upang matukoy ang data na may kaugnayan sa iyong kahilingan at kung gayon ay tumugon sa iyo

Makita at maiwasan ang mapanlinlang na gawain

Ginagamit namin ang iyong IP address upang masigurong ang iyong lokasyon ay tumutugma sa lokasyon ng panel na sinalihan mo, at minsan, inuulit namin ang mga tanong sa mga survey upang makita kung may nakakaligtaan ka o kung may mga bagay na nagpapahiwatig ng mga tugon na may mababang kalidad

 

Upang magamit ang iyong personal na data sa mga paraang inilarawan sa itaas, maaaring ibahagi namin ito sa loob ng YouGov, sa mga pinagkakatiwalaang third party na nagbibigay-serbisyo sa amin, at sa mga bihirang okasyon, sa mga kliyente (ngunit tangi lamang kung partikular kang sumang-ayon rito, sa loob ng kaugnay na survey). Narito ang ilan pang impormasyon tungkol sa mga uri ng organisasyon at ano ang maaaring ibinabahagi namin sa kanila:

Mga kumpanya ng YouGov Group

Ang YouGov ay isang pangglobong organisasyon.  Ibig sabihin, ang ilan sa mga personal na data na kinukuha namin ay maaaring ilipat sa loob ng mga kumpanya ng YouGov Group, halimbawa, kung gustong magsagawa ng isang kliyente ng survey sa iba't ibang bansa, o kung pinag-aaralan ng mga pangglobong data team namin ang data sa panel mula sa iba't ibang panig ng mundo.

Ang aming mga kliyente

Ang aming negosyo ay itinatag batay sa paglalaan ng anonymous na insight mula sa research sa aming mga kliyente. Sa ilang sitwayon, maaaring hilingin ng mga kliyente namin na isama ang iyong mga tugon sa survey sa kanilang sariling data upang makuha ang mas malalawak na insight. Sa mga kasong ito, tatanungin ka sa kaugnay na survey kung sang-ayon kang maglaan sa aming mga kliyente ng ilang data na maaaring makapagpakilala (tulad ng iyong email address o username mo sa social media) para ma-enable ito. Kung ibabahagi mo ang data na ito o hindi ay nakadepende sa iyo, at sa iyo lamang. Kung ayaw mong ilaan ang hiniling na data, wala itong magiging epekto sa mga puntos na maaaring maipon mo o sa pagsali mo sa iba pang mga research sa hinaharap.

Aming mga service provider

May mga pinagkakatiwalaan kaming service provider, na nagsasagawa ng mga pagkilos para sa amin upang paglaanan ka ng serbisyo.

Pinoproseso ng mga organisasyong ito ang data para sa amin. May access lamang sila sa personal na data na kailangan nila upang ilaan ang partikular na serbisyo sa amin, sa lahat ng kasong ito, may mga kontrata kaming itinakda bilang proteksyon upang masigurong hindi nila ito ibubunyag o gagamitin para sa anumang iba pang layunin. Sa ilang kaso, ang mga organisasyong ito (halimbawa ang nagpoproseso ng aming pagbabayad) ay maaaring kailanganing iproseso ang iyong personal na data para sa sarili nilang partikular na layunin, halimbawa, upang masigurong sumusunod sila sa mga regulasyon o batas na sumasaklaw sa sarili nilang mga sektor.

Ang mga service provider namin ay maaaring ilagay sa sumusunod na kategorya:

 • Mga nagpoproseso ng mga pagbabayad ng cash, gift certificate at iba pang insentibo
 • Provider ng teknolohiya para sa koleksyon ng data
 • Cloud data storage
 • Data centre storage (na inorganisa ng YouGov Services Limited)
 • Mga platform at teknolohiya para sa komunikasyon
 • Online advertising

Mga data matching partner namin

Ang aming mga data matching partner ay gumagawa at nagbebenta ng mga klasipikasyon ng consumer na nakakatulong sa mga kumpanya na maunawaan ang mga demograpiko, paraan ng pamumuhay, kagustuhan, pagkilos at pag-uugali ng mga consumer.  Mahalaga ang impormasyong ito sa aming mga kliyente, at kung hihilingin, idaragdag namin ang data na ito sa mga insight na inilalaan namin sa kanila.

Upang magawa ito, nagbabahagi kami ng ilang personal na data, tulad ng iyong pangalan, email address at zip code, upang maitugma ito ng aming mga partner sa sarili nilang data at sasabihin nila sa amin kung saan sa kanilang mga segment kayo kaugnay.  Katulad din ng iba naming service provider, ibinabahagi lang namin ang data na kailangan ng aming mga data matching partner para itugma ang aming data sa kanilang data, at may itinalaga kaming mga tuntunin sa kontrata masigurong hindi nila ibubunyag o gagamitin ang data sa anumang iba pang layunin.

Kasama sa mga data matching partner namin ang:

Iba pang kumpanya na nagbebenta ng data

Tulad ng inilarawan sa itaas, maaaring bumili kami ng data mula sa mga kumpanyang nagbebenta ng ilang uri ng data na mahalaga para sa amin.  Sa ilang kaso, maaaring magbigay kami sa mga kumpanyang ito ng impormasyon na makapagpapakilala sa indibiduwal para maitugma nila ang mga data set na ito para sa amin, at pagkatapos ay maibabalik nila ang naitugmang data sa amin.  Katulad ng sa iba pa naming service provide, may itinalaga kaming mga naka-kontratang proteksyon upang masigurong idi-delete ng mga kompanyang ito ang data kapag nakumpleto na ang pagtutugma at hindi ipapakita o gagamitin ang data para sa anumang iba pang layunin.

Iba pang organisasyon

Bihirang mangyari ang mga sitwasyong ito, pero maaaring magbahagi kami ng personal na data sa ibang organisasyon kung:

 • kailangan naming ibahagi ang iyong impormasyon upang sumunod sa mga legal na kahilingan o regulasyon (o makatuwiran kaming naniniwala na kailangan naming ibunyag ang iyong impormasyon para sa mga layuning ito);
 • kailangan naming ibahagi ang personal na data upang itakda, gamitin o ipagtanggol ang aming mga legal na karapatan, lakip ang aming mga legal o iba pang propesyunal na tagapayo;
 • kailangan naming baguhin ang istruktura ng aming negosyo, o kung bibili o magbebenta kami ng anumang negosyo o asset, maaari naming ibahagi ang iyong data sa mga prospektibong buyer o seller;
 • lahat o ang mahahalagang bahagi ng mga asset ng aming kumpanya ay naging pag-aari ng ibang partido, at sa kasong ito, ang iyong data ay magiging bahagi ng mga inilipat na asset.

 

Kung hindi ka sang-ayon sa paggamit namin ng iyong personal na data sa anuman sa mga paraang inilarawan sa itaas, ang pagbabahagi ng iyong data sa YouGov at ang paggamit ng aming mga serbisyo ay hindi para sa iyo - dapat kang mag-unsubscribe dito, o kontakin kami para gawin ito para sa iyo.  Kailangan naming gamitin ang iyong data sa mga paraang ito upang mabigyan ng kahulugan ang iyong opinyon para sa mundo, at upang magsagawa ng research na magpapahintulot sa aming manatili bilang isang negosyo. Higit pa rito, kung hihilingin ng pambansang batas ang pahintulot ng iyong mga magulang para makasali sa YouGov, mapapatunayan mo na, sa pagsali sa YouGov, taglay mo ang pahintulot na ito.

Mga paggamit ng personal na data para sa advanced research at modelling

Bilang karagdagan sa mga paggamit na inilarawan sa itaas, hangga't pinili mong sumali bilang panellist sa paraang ito, maaari rin naming ibahagi ang iyong data sa mga pinagkakatiwalaang kapartner na organisasyon.  Ginagamit ng mga partner namin ang data na ito upang gumawa ng at pahusayin ang kanilang mga produkto at serbisyo, at bumuo ng mga audience (sa pamamagitan ng paghahanap ng mga tao mula sa populasyon na may mga katangiang katulad ng sa iyo, gamit ang prosesong tinatawag na 'look-a-like modelling) para makapag-target ang mga advertiser ng mga mas makabuluhang komunikasyon at proposisyon.  Narito ang ilan pang impormasyon tungkol sa aming mga partner at ano ang maaaring ibinabahagi namin sa kanila:

Ang mga partner namin para sa advanced research at modelling

Sa pamamagitan ng pagtutugma ng mga personal na detalye (halimbawa, ang pangalan mo, email address at zip code o isang unique identifier) o mga online identifier, maaaring gamitin ng mga partner namin ang mga sagot sa survey para:

 • Gumawa ng at pahusayin ang mga produkto at serbisyo, tulad ng pagpapangkat ng mga consumer, upang matulungan ang ibang organisasyon na mas maunawaan ang mga potensyal na katangian ng kanilang mga kostumer; at
 • Gumawa ng mga audience na maaaring i-target ng mga advertiser ng mga mas makabuluhang komunikasyon at proposisyon.

Halimbawang pinili mong sumali sa paraang ito, maaari naming ibahagi ang iyong mga personal na detalye sa sumusunod na partner para sa mga layuning ito:

Gayundin, halimbawang pinili mong sumali sa paraang ito, maaari naming ibahagi ang mga online identifier sa sumusunod na partner para sa mga layuning ito:

 

Ikaw ang may lubusang kontrol kung magagamit namin ang iyong data sa paraang ito (hal. hindi magiging anonymous), at maaari mong piliing hindi sumali sa mga paggamit na ito anumang oras sa pamamagitan ng pagbabago sa mga setting ng iyong pahintulot sa Account page.

Paano namin ini-store at pinoprotektahan ang iyong personal na data

Alam namin kung gaano kahalaga ang proteksyon ng iyong personal na data habang nasa mga kamay namin ito.  Ang seksyong ito ay naglalarawan sa ilan sa mga pamamaraang ginagawa namin upang masigurong nananatili itong protektado.

 

Ginagawa namin ang lahat upang protektahan ang iyong personal na data mula sa pagkawala o maling paggamit, at mula sa hindi awtorisadong access, pagbubunyag, pagbabago at pagkasira.  Ang seksyong ito ay naglalarawan sa ilan sa mga pamamaraang ginagawa namin upang masigurong protektado ang iyong personal na data:

 • Gumagamit kami ng mga data center na may mataas na antas ng pisikal na seguridad upang i-host at protektahan ang iyong data at ang aming mga sistema;
 • Nagsasagawa kami ng mga taunang independent na pag-aanalisa may kinalaman sa penetrasyon at patuloy na ini-scan ang aming mga sistema at application para makita kung may mga kahinaan sa aming mga sistema; kung sa palagay mo ay may isyu sa seguridad o kahinaan sa isa sa aming mga sistema, mangyaring ipaalam ito sa amin sa security@yougov.com;
 • Gumagamit kami ng encryption upang protektahan ang iyong personal na data habang inililipat ito gamit ang TLS at kapag nasa storage gamit ang AES256 encryption;
 • Pinahihintulutan namin ang access sa attributable na data (ibig sabihin ay data na direktang makapagpapakilala sa iyo) tangi lamang sa mga empleyado ng YouGov na kailangan ito upang isagawa ang kanilang mga responsibilidad sa trabaho, halimbawa, ang aming support team, upang mapahintulutan silang tumugon sa iyo kapag kinontak mo kami;
 • Sinisiguro naming responsibilidad ng lahat ng aming empleyado ang seguridad at sinasanay namin ang aming staff na matukoy ang mga panganib sa seguridad at protektahan ang iyong data.

Ang aming website ay maaaring magkaroon ng mga link papunta sa at galing sa ibang mga website.  Kapag sinundan mo ang link papunta sa alinman sa mga website na iyon, pakitandaan na dapat may sariling paunawa sa privacy ang mga website na ito at hindi kami tatanggap ng anumang responsibilidad o pananagutan para sa mga website na iyon.  Pakisuri ang mga paunawa sa privacy na iyon bago mo ibigay ang iyong impormasyon sa mga website na ito.

Mga email at notification

Ipinapaliwanag ng seksyong ito ang mga opsyon mo kung tungkol sa mga email at notification na maaaring ipadala namin sa iyo.

 

Kung nagparehistro ka bilang panellist ng YouGov, mahalaga para sa iyong pagsali na makakapagpadala kami sa iyo ng mga email at notification upang imbitahan kang sumali sa mga research project, na maaaring isagawa online sa anyo ng survey, sa pamamagitan ng pag-download ng isang mobile app, o personal.  Pangkaraniwan nang may nakatakdang panahon para sa aming mga research, at kung hindi ka namin makokontak upang hingin ang iyong opinyon, magiging kawalan ito sa iyo kumpara sa ibang panellist, dahil mapapalampas mo ang mga pagkakataong ibahagi ang iyong opinyon at makaipon ng mga puntos.

Kung mas gusto mong hindi makatanggap ng mga mensaheng ito para sa serbisyo, kailangan mong huminto na nang tuluyan bilang panellist.

Bilang karagdagan, maaaring padalhan ka rin namin ng mga email at notification kapag naibalita ang iyong mga opinyon, o upang hikayatin kang i-refer din ang iyong mga kaibigan at kapamilya para sumali rin. Maaari kang mag-opt out sa mga komunikasyong ito anumang oras sa iyong Account page sa website.

Mga cookie at katulad na teknolohiya

Gumagamit kami ng "mga cookie" upang mapahusay ang iyong karanasan habang ginagamit mo ang aming website at mga mobile app.  Ipinapaliwanag ng seksyong ito ang tungkol sa mga cookie na ginagamit namin, ano ang ginagawa ng mga ito at ang iyong mga opsyon kung tungkol sa mga cookie.

Mga partner cookie

Sa pamamagitan ng mga cookie na ito, maaaring isama ng mga partner namin ang data mula sa survey mo sa kanilang sariling data gamit ang mga pangkaraniwang online identifier.  Ginagamit ng mga partner namin ang data na ito upang gumawa ng at pahusayin ang kanilang mga produkto at serbisyo, at upang gumawa ng mga audience na maaaring i-target ng mga advertiser ng mga mas kaugnay at makabuluhang komunikasyon at proposisyon (bagama't hindi ka kailanman isasama sa mga nasabing audience).

Makikita mo ang higit pang impormasyon, lakip ang kung paano ka mago-opt out sa gawaing ito, sa seksyong 'Mga paggamit ng personal na data para sa advanced research at modelling' ng paunawang ito sa privacy.

 

Ang iyong mga opsyon kung tungkol sa mga cookie

Nang in-access mo ang website na ito, may ipinakita sa iyong alerto na nagbigay ng impormasyon sa iyo tungkol sa paggamit namin ng mga cookie.  Kung patuloy mong gagamitin ang website, sumasang-ayon ka sa paggamit ng mga cookie na inilarawan sa paunawang ito.  Gayunman, maaari mong gamitin ang mga setting ng iyong browser upang tanggapin o tanggihan ang mga bagong cookie at i-delete ang mga dati nang cookie.  Ang 'Tulong' na tab sa loob ng iyong browser ay magbibigay sa iyo ng impormasyon kung paano, at malalaman mo ang higit pa kung paano idi-delete at pamamahalaan ang mga cookie sa http://www.allaboutmga cookie.org/. Kung pangunahin kang nag-aalala tungkol sa mga third-party advertising cookie, maaari mong tingnan ang  third-party Cookie opt-out mechanism ng Digital Advertising Alliance sa http://www.aboutads.info/choices, o ng Network Advertising Initiative sa http://www.networkadvertising.org/choices.

Mahalagang malaman mo na ang paghihigpit sa paggamit ng mga cookie ay maaaring mangahulugan na hindi mo lubusang magagamit ang lahat ng feature o serbisyong available sa website na ito.

Email tracking

Ang ilan sa mga email na ipinapadala namin sa iyo ay maaaring may 'web beacon pixel' o mga naka-track na link na nagpapahintulot sa aming matukoy kung binuksan mo ang email at upang i-verify kung anong mga link sa email ang in-access mo.  Ginagamit namin ang impormasyong ito upang matukoy kung sa anong bahagi ng mga email namin ka pinaka-interesado.

Maaari mong i-delete ang pixel sa pamamagitan ng pag-delete sa email.  Kung ayaw mong i-download ang pixel sa computer mo o iba pang device, maaari kang mag-unsubscribe sa mailing list namin anumang oras sa iyong Account page sa aming website.

Mga karapatan mo

Ipinapaliwanag ng seksyong ito ang mga karapatan mo kaugnay ng personal data na hawak namin tungkol sa iyo.

 

Depende sa mga mailalapat na batas para sa proteksyon ng data, maaaring mayroon kang mga partikular na karapatan kaugnay ng personal data na hawak namin tungkol sa iyo, na idinisenyo upang bigyan ka ng mas maraming opsyon at kontrol sa iyong personal data.  Ang mga karapatang ito ay ipinapaliwanag sa ibaba.

Karapatan

Ano ang kahulugan nito?

Ang karapatang hilingin ang access sa personal data

Maaari kang humiling ng kopya ng data na hawak namin tungkol sa ito at kaugnay na impormasyon

Ang karapatang humiling ng pagtatama ng personal na data

Maaari mo kaming hilingan na itama ang anumang maling data tungkol sa iyo at kumpletuhin ang anumang hindi kumpletong data na hawak namin tungkol sa iyo

Ang karapatang hilingin ang pag-delete sa personal data

Maaari mong hilingin na i-delete namin ang personal na data na hawak namin tungkol sa iyo

Ang karapatang bawiin ang pahintulot / mag-unsubscribe

Maaari mong bawiin anumang oras ang pahintulot mo sa pagproseso ng data

 

Paggamit sa iyong mga karapatan

Maaari mong gamitin ang alinman sa mga karapatang ito sa pamamagitan ng mga detalye ng pagkontak sa ibaba.  Kapag naipadala mo na ang kahilingan mo, maaari ka naming kontakin para humiling ng karagdagang impormasyon upang mapatunayan ang iyong pagkakakilanlan (dahil gusto naming makasiguro na ikaw talaga mismo ang humihiling ng access sa iyong data) o upang matulungan kaming tumugon sa iyong kahilingan.  Maliban sa mga bihirang kaso, tutugon kami sa iyo sa loob ng 1 buwan (o, kung mas maigsi, sa loob ng yugto ng panahon na hinihiling ng pambansang batas) mula sa pagtanggap ng impormasyong ito, o kung saanman kailangan ang nasabing impormasyon, kapag natanggap na namin ang kumpletong detalye ng iyong kahilingan.

Email:   your.rights@yougov.com

Mail:     The Data Protection Officer

YouGov Plc

50 Featherstone Street
London
EC1Y 8RT
United Kingdom

 

Paghahain ng reklamo sa isang regulator

May karapatan kang maghain ng reklamo sa isang data protection regulator, kung saan nalabag ang iyong mga legal na karapatan, o kung saan ginagamit o nagamit ang data mo sa paraang pinaniniwalaan mong salungat sa mga regulasyon ng proteksyon ng data. Ang mga detalye ng pagkontak sa regulator sa Pilipinas, ang National Privacy Commission (NPC), ay available sa website nito, na nagpapakita rin ng mga detalye kung paano maghahain ng reklamo.  Gayunman, hinihikayat ka naming kontakin kami bago maghain ng reklamo at sisikapin naming lutasin ang anumang mga isyu o alalahanin mo.

 

Paano makikipag-ugnayan sa amin

Kung may mga tanong ka tungkol sa paunawang ito, kung paano namin kinukuha, ini-store at ginagamit ang personal na data, o kung may mga alalahanin ka na gusto mong idulog s amin, maaari mong kontakin ang aming Data Protection Officer sa dataprotection@yougov.com.

Kung may mga tanong ka, alalahanin o pangkalahatang feedback, pakikontak kami sa supportap@yougov.com.

 

Mga wika at update sa paunawang ito

Ayon sa mga lokal na batas sa proteksyon ng data, ang paunawang ito ay available sa Ingles at iba pang wika na ginagamit namin upang magsagawa ng research sa bansang ito.  Sa anumang sitwasyon ng hindi pagkakatulad o pagkakaiba sa pagitan ng Ingles na bersyon at anumang pagsasalin mula rito, mananatiling may-bisa ang Ingles na bersyon nito.

Ang paunawang ito ay huling na-update sa petsang nakalagay sa simula ng paunawa.  Bagama't taglay namin ang karapatang magsagawa ng mga pagbabago sa paunawang ito sa anumang oras, ipapaalam namin sa iyo sa pamamagitan ng email ang anumang mga pagbabagong aktuwal na magbabago o magpapalawak sa layunin ng paggamit namin ng personal na data.  Kung hindi ka sang-ayon sa anumang mga pagbabago sa hinaharap, maaari mong burahin ang iyong account sa pamamagitan ng pagpunta sa iyong Account page at mag-click sa ‘unsubscribe’.