Patakaran sa privacy at cookies


Huling beses na na-update: 18 April 2019

Paunawa tungkol sa privacy at mga cookie sa YouGov

Ang YouGov ay gumagamit ng personal na data sa etikal na paraan. Kung wala ang pagtitiwala ng lahat ng sumasagot sa aming mga tanong, hindi kami makakapagsagawa ng research na makakatulong sa aming mga kliyente na magsagawa ng mas mahuhusay na desisyon. Mahalaga rin para sa amin ang proteksyon at seguridad ng iyong personal na data.

Sinikap naming gawing mas madaling basahin at unawain ang sumusunod na paunawa tungkol sa privacy at mga cookie. Kung mayroong anumang hindi maliwanag, makipag-ugnayan sa amin sa dataprotection@yougov.com, at malulugod kaming ipaliwanag ito.

Ano ang saklaw ng paunawang ito

Bilang isang organisasyong umaasa sa paggamit ng personal na data, responsibilidad ng YouGov ang paggamit ng iyong data sa responsable at ligtas na paraan, at nagsisimula ito sa malinaw na pagsasabi sa iyo kung paano namin kinukuha, ginagamit at binibigyan ng proteksyon ang iyong personal na data.  Ipinapaliwanag sa paunawa tungkol sa privacy at mga cookie na ito kung:

 • Anong uri ng personal na data ang maaaring kunin namin mula sa iyo;
 • Paano at bakit namin kinukuha at ginagamit ang iyong personal na data;
 • Bakit maaaring i-share namin ang personal na data sa YouGov at iba pang organisasyon; at
 • Ang mga karapatan at opsyon mo kung tungkol sa iyong personal na data.

Ang YouGov ay binubuo ng iba't ibang kumpanya, at bawat isa sa mga ito ay may hiwalay na sistema sa pagkontrol ng data na tinatanggap nito mula sa aming mga panellist at mula sa mga lumalahok sa mga survey o nagba-browse sa aming website (ang "user").  Kung ikaw ay user o panelist na nakarehistro sa Pilipinas, ang YouGov Singapore Pte. Limited (tatawaging "kami," "amin," o "YouGov") ang controller ng iyong personal na data. Ibig sabihin nito, kami ang nagdedesisyon kung bakit at kung paano pinoproseso ang data.  Kami ay nakabase sa 67 Tanjong Pagar Road #02-01, Singapore 088488.

Personal na data na kinukuha namin

Sa seksyong ito, ipapaliwanag namin kung anong personal na data ang maaaring kunin namin kapag naging YouGov member ka, kapag ginamit mo ang aming website at lumahok sa mga survey, gayundin ang data na maaaring kunin namin mula sa iba pang source

 

Data na kinukuha namin mula sa iyo

Kapag ginamit mo ang aming website o lumahok ka sa mga survey ng YouGov, binibigyan mo kami ng data na siyang nagpapagana sa aming negosyo.  Bagama't may ilang data na kailangan mong ibigay upang magamit ang ilan sa aming mga serbisyo, tulad ng mga detalye ng account kapag sumali ka sa YouGov, ikaw rin ang may kontrol sa kung gaano karaming data ang ibibigay mo sa amin.  Kung gusto mong sagutan ang ilan lang survey o lahat ng survey - ikaw ang bahalang magdesisyon.

Itatabi lang namin ang personal na data mo hangga't kailangan namin ito para maisagawa ang mga paggagamitan nito na inilarawan sa paunawang ito (maliban na lang kung hihilingin mo sa amin na i-delete ang iyong data, na ipinapaliwanag sa seksyon tungkol sa mga karapatan mo).  Pakitandaan na maaaring ilipat namin ang iyong impormasyon saanman sa labas ng Pilipinas, at ilipat ito sa mga grupo ng kumpanya at mga service provider sa ibang bansa.

Pakitandaan na ang pagtangging maglaan ng ilang impormasyon ay maaaring makaapekto sa kakayahan mong sumali sa YouGov at sa mga survey, at sa paghiling sa amin na i-delete ang iyong personal na data, hindi ka na maaaring sumali sa mga survey.

Kapag nagparehistro ka sa YouGov, kukunin namin ang:

 • Mga detalye ng pagkontak sa iyo, tulad ng iyong pangalan, email at postal address
 • Demograpikong data tulad ng iyong edad, kasarian, at pangkalahatang impormasyon ng iyong sambahayan at pinansyal na sitwasyon
 • Ang mga detalye ng iyong pag-login, tulad ng iyong email address at password na pinili mo
 • Mga referral partner IDs, kung nakarating ka sa aming website sa pamamagitan ng pag-click sa advertisement na 'Sumali sa YouGov' online, o isang link sa email na mula sa isa sa mga recruitment partner namin (ginagamit lang namin ito para ma-monitor kung gaano ka-epektibo ang recruitment at para bayaran ang mga partner namin)
 • Ang mga ni-'Like' mo sa Facebook, pero tangi lang kapag pinili mong magparehistro sa YouGov gamit ang Facebook Connect at binigyan mo ang Facebook ng pahintulot na i-share sa amin ang impormasyong ito sa prosesong iyon

Kapag sumasagot ka sa mga tanong sa aming mga survey, o sa aming website o mga mobile app, kinukuha namin ang:

 • Iyong mga opinyon tungkol sa mga isyu, kumpanya at brand
 • Impormasyon tungkol sa mga pagkilos at pagdedesisyon mo, tulad halimbawa ng kung saan ka mahilig mamili, anong mga palabas sa TV ang pinakahuli mong pinanood, o anong mga bagay ang pagmamay-ari mo
 • Device at browser "metadata" (ang impormasyon ng paggamit mo ng device at browser), lakip ang IP address, ang uri, model at operating system ng device na ginamit mo at ang uri ng browser (awtomatikong kinokolekta ang data na ito kapag sinasagutan mo ang mga tanong sa mga survey o nagba-browse sa aming website o mobile app)

Kung sumang-ayon kang mag-download ng tracking software (may ispesipikong imbitasyon na ipapadala sa iyo para rito, hindi ito awtomatikong ginagawa), kinukuha namin ang:

 • Iyong geolocation data na nagpapakita kung nasaan ka habang dala-dala mo ang iyong mobile device
 • Device at browser metadata
 • Impormasyon tungkol sa mga website na tiningnan mo, anong mga application ang na-download mo sa iyong computer at mga mobile device, at kung paano at kailan mo ginagamit ang mga ito (hindi namin kinukuha ang anumang impormasyon na inilalagay mo sa mga login at password field kapag nagba-browse ka sa internet)

Kung naimbita kang sumali sa online o personal na qualitative research, kinokolekta namin ang:

 • Iyong mga opinyon sa mga paksang pinag-aaralan ng research
 • Maaaring i-rekord din namin ang mga interview namin sa iyo, pero sa mga ganitong kaso, bibigyan ka ng kumpletong impormasyon tungkol sa research project at bibigyan ka rin ng pagkakataong magdesisyong hindi sumali

Kapag nag-browse ka sa website namin o ginamit ang aming mga mobile app, kinukuha namin ang:

Kapag nakipag-ugnayan ka sa amin o ginamit ang aming website o mga social media page, kinukuha namin ang:

 • Anumang personal na data na maaaring ibinigay mo tungkol sa iyong sarili, tulad ng pangalan mo at mga detalye kung paano ka kokontakin at ang history ng pakikipagkomunikasyon namin sa iyo
 • Anumang komentong inilagay mo sa aming website o mga social media page, at kung nag-'follow' ka ng sinumang miyembro ng YouGov sa aming website

Kapag nag-redeem ka ng puntos, kukunin namin ang:

 • Mga detalye ng iyong bank account para maipadala namin ang bayad sa iyo

 

Sensitibong personal na data

Ang ilang sa data na ibibigay mo sa amin ay maaaring ituring na 'sensitibo' sa ilalim ng ilang batas para sa proteksyon ng data, tulad ng iyong lahi at etnikong pinagmulan, relihiyon, paniniwala o impormasyon tungkol sa iyong kalusugan o seksuwal na oryentasyon.  Halimbawa, habang sumasagot ng isang survey, maaaring tanungin ka namin kung itinuturing mo ang sarili mo na bahagi ng o mula sa isang partikular na lahi o relihiyon.  Ginagamit namin ang impormasyong ito sa katulad na paraan ng paggamit namin sa iba pang impormasyong kinokolekta namin, gayunman, maaaring hilingin ng batas na taglay namin ang pahintulot mo na kunin at gamitin ang impormasyong ito.

Kapag sumali ka sa YouGov panel, hihilingan ka na lagyan ng check ang isang kahon upang kumpirmahing sumasang-ayon ka sa mga paunawa tungkol sa privacy at mga tuntunin at kundisyon na sumasaklaw sa membership mo sa YouGov.  Sa pag-check sa kahong ito at pagpapatuloy mo sa pagpaparehistro, ibinibigay mo ang pahintulot mong ibahagi sa amin ang sensitibong personal na data, at sa pagproseso, pagpapahayag at paglilipat namin ng impormasyong ito ayon sa paunawang ito tungkol sa privacy at mga cookie.  Kung hindi ka miyembro ng YouGov panel, ibibigay mo ang iyong pahintulot sa pamamagitan ng pagsagot sa mga kaugnay na tanong sa loob ng aming mga survey.

Personal na data na kinukuha mula sa ibang source

Maaari ring gamitin namin ang personal na data na ibinahagi mo sa amin upang makakuha ng karagdagang impormasyon mula sa iba pang mga source:

 • Pampublikong source: halimbawa, maaaring ikumpara namin ang iyong zip code sa mga pampublikong rehistro ng zip code upang matukoy kung nakatira ka sa partikular na probinsya, lungsod o bansa.
 • Iba pang kumpanya na nagbebenta ng data:maaaring bumili kami ng data mula sa mga kumpanyang nagbebenta ng ilang uri ng data na mahalaga para sa amin.  Sa mga kasong ito, maaaring itugma namin ang data na ito, o ipasa ang personal na data sa mga kumpanyang ito upang sila ang magtugma nito para sa amin bago nila ito ibalik sa amin.  Katulad ng sa iba pa naming service provide, may itinalaga kaming mga naka-kontratang proteksyon upang masigurong idi-delete ng mga kompanyang ito ang data kapag nakumpleto na ang pagtutugma at hindi ipapakita o gagamitin ang data para sa anumang iba pang layunin.

Maaaring makatanggap ka pa rin ng imbitasyon na sumali sa aming mga gawaing may kinalaman sa research kung hindi ka pa sumasali sa YouGov.  Sa mga kasong ito, maaaring natanggap na namin ang iyong email address mula kliyente, o maaaring nakuha namin ito mula sa isang organisasyon na may database ng mga detalye ng pagkontak, upang makontak ka ng mga kumpanyang tulad ng YouGov.  Nagpapadala lang kami ng mga email kung saan may mga garantiya kami mula sa mga naglalaan ng mga email address na sinang-ayunan ng recipient (ikaw) na magpadala ng third-party na komunikasyon (hal. mula sa YouGov), at palagi naming sasabihin sa iyo kung saan namin kinuha ang detalye tungkol sa iyo at bibigyan ka ng opsyon na mag-opt-out sa pagtanggap ng higit pang email mula samin.

Kung paano at bakit namin ginagamit ang iyong personal na data, at kung kanino namin ito ibinabahagi

Sa seksyong ito, ipapaliwanag namin kung paano at bakit namin ginagamit ang iyong personal na data, ang mga opsyon mo kung paano dapat gamitin ang iyong data, at kung sa anong mga organisasyon namin ibinabahagi ang iyong data.

 

Paggamit ng personal na data mula sa basic na market research

Ginagamit namin ang data na ibinabahagi mo sa amin, o ang data na natatanggap namin mula sa ibang source na binanggit namin sa itaas, para sa pinakamahusay na karanasan, at maglaan ng mapapakinabangang research para sa aming mga kliyente.  Ang mga paggamit na inilarawan namin sa ibaba ang bumubuo sa batayang kasunduan namin sa aming mga panelist.

Ginagamit namin ang personal na data upang...

Halimbawa...

I-rehistro, i-authenticate at pamahalaan ang iyong account

Kapag nagparehistro ka sa YouGov panel, gagamitin namin ang iyong email address at password upang gawin ang iyong account at i-authenticate ang iyong pagkakakilanlan tuwing nagla-login ka, at ang mga detalye ng iyong account upang matulungan kaming sagutin ang mga tanong mo kapag nakipag-ugnayan ka sa amin

Piliin at imbitahan kang sumali sa mga gawain ng YouGov may kinalaman sa research

Kung gustong malaman ng kliyente kung ano ang opinyon ng mga tao sa isang partikular na rehiyon at demograpiko tungkol sa mga softdrink, halimbawa, gagamitin namin ang iyong zip code at iba pang demograpikong data upang matukoy kung kuwalipikado ka sa isang partikular na proyekto, pagkatapos, gagamitin ang iyong pangalan at email address para imbitahan kang sumali sa isang survey

Bigyan ka ng credit sa mga point at reward na naipon mo mula sa pagsali sa mga oportunidad para sa research

Gagamitin namin ang mga detalye ng pagkontak sa iyo upang ipaalam sa iyo kung may napanalunan kang premyo sa isang draw, at ang mga detalye ng iyong banko upang bayaran ka kung iko-convert mo sa pera ang iyong mga puntos

Maglaan ng pinagsama-sama at anonymous na resulta ng research sa aming mga kliyente

Kapag naipon na namin ang mga sagot mo sa survey, isasama namin ito sa mga sagot mula sa ibang respondent at gagamitin ito upang magkaroon ng makalubuhang insight para sa aming mga kliyente na nasa spreadsheet na may istatistika, o pinagsama-samang report.  Ang ilan sa iyong mga tugon ay direktang mapupunta sa aming pangglobong brand tracking na produkto (BrandIndex) at sa aming tool para sa segmentation at pagpaplano (Profiles).  Ina-access ng aming mga kliyente ang mga tool na ito upang gawin ang sarili nilang pinagsama-samang insight - wala silang makikitang anumang detalye o impormasyong tutukoy sa iyo bilang indibiduwal

Gumawa ng anonymous ngunit hindi pinagsama-samang data sa antas ng respondent para sa aming mga kliyente

Maaaring paglaanan namin ang aming mga kliyente ng mga spreadsheet na naglalaman ng bawat isang tugon mo sa mga survey: ang mga data set na ito ay hindi pinagsama-sama ngunit hindi nito ipapakita ang iyong pagkakakilanlan at ang mga recipient ay nasa ilalim ng kontrata na hindi susubukang kilalanin ang mga indibiduwal na nagbigay ng tugon

Gumawa ng mga artikulo at iba pang content para sa aming website

Ginagamit namin ang mga tugon sa survey upang sumulat ng mga interesanteng artikulo na maaaring i-publish sa aming website o isasama sa mga artikulo ng balita sa mga third-party na website

Paunlarin at pahusayin ang aming mga serbisyo

Ginagamit namin ang mga tugon mo sa survey upang pahusayin ang mga tool at pamamaraan na ginagamit namin sa research, na nakakatulong sa aming masigurong inilalaan namin sa aming mga kliyente ang pinakamahusay na karanasan hangga't maaari

Tumugon sa iyo kung gusto mong gamitin ang anuman sa iyong mga karapatang kaugnay ng data na pinanghahawakan namin tungkol sa iyo (nasa ibaba ang higit pang impormasyon tungkol sa mga karapatan mo may kinalaman sa iyong data)

Gagamitin namin ang impormasyon ng iyong account at mga internal na pantukoy upang matukoy ang data na may kaugnayan sa iyong kahilingan at kung gayon ay tumugon sa iyo

Makita at maiwasan ang mapanlinlang na gawain

Ginagamit namin ang iyong IP address upang masigurong ang iyong lokasyon ay tumutugma sa lokasyon ng panel na sinalihan mo, at minsan, inuulit namin ang mga tanong sa mga survey upang makita kung may nakakaligtaan ka o kung may mga bagay na nagpapahiwatig ng mga tugon na may mababang kalidad

 

Upang magamit ang iyong personal na data sa mga paraang inilarawan sa itaas, maaaring ibahagi namin ito sa loob ng YouGov, sa mga pinagkakatiwalaang third party na nagbibigay-serbisyo sa amin, at sa mga bihirang okasyon, sa mga kliyente (ngunit tangi lamang kung partikular kang sumang-ayon rito, sa loob ng kaugnay na survey). Narito ang ilan pang impormasyon tungkol sa mga uri ng organisasyon at ano ang maaaring ibinabahagi namin sa kanila:

Mga kumpanya ng YouGov Group

Ang YouGov ay isang pangglobong organisasyon.  Ibig sabihin, ang ilan sa mga personal na data na kinukuha namin ay maaaring ilipat sa loob ng mga kumpanya ng YouGov Group, halimbawa, kung gustong magsagawa ng isang kliyente ng survey sa iba't ibang bansa, o kung pinag-aaralan ng mga pangglobong data team namin ang data sa panel mula sa iba't ibang panig ng mundo.

Ang aming mga kliyente

Ang aming negosyo ay itinatag batay sa paglalaan ng anonymous na insight mula sa research sa aming mga kliyente. Sa ilang sitwayon, maaaring hilingin ng mga kliyente namin na isama ang iyong mga tugon sa survey sa kanilang sariling data upang makuha ang mas malalawak na insight. Sa mga kasong ito, tatanungin ka sa kaugnay na survey kung sang-ayon kang maglaan sa aming mga kliyente ng ilang data na maaaring makapagpakilala (tulad ng iyong email address o username mo sa social media) para ma-enable ito. Kung ibabahagi mo ang data na ito o hindi ay nakadepende sa iyo, at sa iyo lamang. Kung ayaw mong ilaan ang hiniling na data, wala itong magiging epekto sa mga puntos na maaaring maipon mo o sa pagsali mo sa iba pang mga research sa hinaharap.

Aming mga service provider

May mga pinagkakatiwalaan kaming service provider, na nagsasagawa ng mga pagkilos para sa amin upang paglaanan ka ng serbisyo.

Pinoproseso ng mga organisasyong ito ang data para sa amin. May access lamang sila sa personal na data na kailangan nila upang ilaan ang partikular na serbisyo sa amin, sa lahat ng kasong ito, may mga kontrata kaming itinakda bilang proteksyon upang masigurong hindi nila ito ibubunyag o gagamitin para sa anumang iba pang layunin. Sa ilang kaso, ang mga organisasyong ito (halimbawa ang nagpoproseso ng aming pagbabayad) ay maaaring kailanganing iproseso ang iyong personal na data para sa sarili nilang partikular na layunin, halimbawa, upang masigurong sumusunod sila sa mga regulasyon o batas na sumasaklaw sa sarili nilang mga sektor.

Ang mga service provider namin ay maaaring ilagay sa sumusunod na kategorya:

 • Mga nagpoproseso ng mga pagbabayad ng cash, gift certificate at iba pang insentibo
 • Provider ng teknolohiya para sa koleksyon ng data
 • Cloud data storage
 • Data centre storage (na inorganisa ng YouGov Services Limited)
 • Mga platform at teknolohiya para sa komunikasyon
 • Online advertising

Mga data matching partner namin

Ang aming mga data matching partner ay gumagawa at nagbebenta ng mga klasipikasyon ng consumer na nakakatulong sa mga kumpanya na maunawaan ang mga demograpiko, paraan ng pamumuhay, kagustuhan, pagkilos at pag-uugali ng mga consumer.  Mahalaga ang impormasyong ito sa aming mga kliyente, at kung hihilingin, idaragdag namin ang data na ito sa mga insight na inilalaan namin sa kanila.

Upang magawa ito, nagbabahagi kami ng ilang personal na data, tulad ng iyong pangalan, email address at zip code, upang maitugma ito ng aming mga partner sa sarili nilang data at sasabihin nila sa amin kung saan sa kanilang mga segment kayo kaugnay.  Katulad din ng iba naming service provider, ibinabahagi lang namin ang data na kailangan ng aming mga data matching partner para itugma ang aming data sa kanilang data, at may itinalaga kaming mga tuntunin sa kontrata masigurong hindi nila ibubunyag o gagamitin ang data sa anumang iba pang layunin.

Kasama sa mga data matching partner namin ang:

Iba pang kumpanya na nagbebenta ng data

Tulad ng inilarawan sa itaas, maaaring bumili kami ng data mula sa mga kumpanyang nagbebenta ng ilang uri ng data na mahalaga para sa amin.  Sa ilang kaso, maaaring magbigay kami sa mga kumpanyang ito ng impormasyon na makapagpapakilala sa indibiduwal para maitugma nila ang mga data set na ito para sa amin, at pagkatapos ay maibabalik nila ang naitugmang data sa amin.  Katulad ng sa iba pa naming service provide, may itinalaga kaming mga naka-kontratang proteksyon upang masigurong idi-delete ng mga kompanyang ito ang data kapag nakumpleto na ang pagtutugma at hindi ipapakita o gagamitin ang data para sa anumang iba pang layunin.

Iba pang organisasyon

Bihirang mangyari ang mga sitwasyong ito, pero maaaring magbahagi kami ng personal na data sa ibang organisasyon kung:

 • kailangan naming ibahagi ang iyong impormasyon upang sumunod sa mga legal na kahilingan o regulasyon (o makatuwiran kaming naniniwala na kailangan naming ibunyag ang iyong impormasyon para sa mga layuning ito);
 • kailangan naming ibahagi ang personal na data upang itakda, gamitin o ipagtanggol ang aming mga legal na karapatan, lakip ang aming mga legal o iba pang propesyunal na tagapayo;
 • kailangan naming baguhin ang istruktura ng aming negosyo, o kung bibili o magbebenta kami ng anumang negosyo o asset, maaari naming ibahagi ang iyong data sa mga prospektibong buyer o seller;
 • lahat o ang mahahalagang bahagi ng mga asset ng aming kumpanya ay naging pag-aari ng ibang partido, at sa kasong ito, ang iyong data ay magiging bahagi ng mga inilipat na asset.

 

Kung hindi ka sang-ayon sa paggamit namin ng iyong personal na data sa anuman sa mga paraang inilarawan sa itaas, ang pagbabahagi ng iyong data sa YouGov at ang paggamit ng aming mga serbisyo ay hindi para sa iyo - dapat kang mag-unsubscribe dito, o kontakin kami para gawin ito para sa iyo.  Kailangan naming gamitin ang iyong data sa mga paraang ito upang mabigyan ng kahulugan ang iyong opinyon para sa mundo, at upang magsagawa ng research na magpapahintulot sa aming manatili bilang isang negosyo. Higit pa rito, kung hihilingin ng pambansang batas ang pahintulot ng iyong mga magulang para makasali sa YouGov, mapapatunayan mo na, sa pagsali sa YouGov, taglay mo ang pahintulot na ito.

Mga paggamit ng personal na data para sa advanced research at modelling

Bilang karagdagan sa mga paggamit na inilarawan sa itaas, hangga't pinili mong sumali bilang panellist sa paraang ito, maaari rin naming ibahagi ang iyong data sa mga pinagkakatiwalaang kapartner na organisasyon.  Ginagamit ng mga partner namin ang data na ito upang gumawa ng at pahusayin ang kanilang mga produkto at serbisyo, at bumuo ng mga audience (sa pamamagitan ng paghahanap ng mga tao mula sa populasyon na may mga katangiang katulad ng sa iyo, gamit ang prosesong tinatawag na 'look-a-like modelling) para makapag-target ang mga advertiser ng mga mas makabuluhang komunikasyon at proposisyon.  Narito ang ilan pang impormasyon tungkol sa aming mga partner at ano ang maaaring ibinabahagi namin sa kanila:

Ang mga partner namin para sa advanced research at modelling

Sa pamamagitan ng pagtutugma ng mga personal na detalye (halimbawa, ang pangalan mo, email address at zip code o isang unique identifier) o mga online identifier, maaaring gamitin ng mga partner namin ang mga sagot sa survey para:

 • Gumawa ng at pahusayin ang mga produkto at serbisyo, tulad ng pagpapangkat ng mga consumer, upang matulungan ang ibang organisasyon na mas maunawaan ang mga potensyal na katangian ng kanilang mga kostumer; at
 • Gumawa ng mga audience na maaaring i-target ng mga advertiser ng mga mas makabuluhang komunikasyon at proposisyon.

Halimbawang pinili mong sumali sa paraang ito, maaari naming ibahagi ang iyong mga personal na detalye sa sumusunod na partner para sa mga layuning ito:

Gayundin, halimbawang pinili mong sumali sa paraang ito, maaari naming ibahagi ang mga online identifier sa sumusunod na partner para sa mga layuning ito:

 

Ikaw ang may lubusang kontrol kung magagamit namin ang iyong data sa paraang ito (hal. hindi magiging anonymous), at maaari mong piliing hindi sumali sa mga paggamit na ito anumang oras sa pamamagitan ng pagbabago sa mga setting ng iyong pahintulot sa Account page.

Paano namin ini-store at pinoprotektahan ang iyong personal na data

Alam namin kung gaano kahalaga ang proteksyon ng iyong personal na data habang nasa mga kamay namin ito.  Ang seksyong ito ay naglalarawan sa ilan sa mga pamamaraang ginagawa namin upang masigurong nananatili itong protektado.

 

Ginagawa namin ang lahat upang protektahan ang iyong personal na data mula sa pagkawala o maling paggamit, at mula sa hindi awtorisadong access, pagbubunyag, pagbabago at pagkasira.  Ang seksyong ito ay naglalarawan sa ilan sa mga pamamaraang ginagawa namin upang masigurong protektado ang iyong personal na data:

 • Gumagamit kami ng mga data center na may mataas na antas ng pisikal na seguridad upang i-host at protektahan ang iyong data at ang aming mga sistema;
 • Nagsasagawa kami ng mga taunang independent na pag-aanalisa may kinalaman sa penetrasyon at patuloy na ini-scan ang aming mga sistema at application para makita kung may mga kahinaan sa aming mga sistema; kung sa palagay mo ay may isyu sa seguridad o kahinaan sa isa sa aming mga sistema, mangyaring ipaalam ito sa amin sa security@yougov.com;
 • Gumagamit kami ng encryption upang protektahan ang iyong personal na data habang inililipat ito gamit ang TLS at kapag nasa storage gamit ang AES256 encryption;
 • Pinahihintulutan namin ang access sa attributable na data (ibig sabihin ay data na direktang makapagpapakilala sa iyo) tangi lamang sa mga empleyado ng YouGov na kailangan ito upang isagawa ang kanilang mga responsibilidad sa trabaho, halimbawa, ang aming support team, upang mapahintulutan silang tumugon sa iyo kapag kinontak mo kami;
 • Sinisiguro naming responsibilidad ng lahat ng aming empleyado ang seguridad at sinasanay namin ang aming staff na matukoy ang mga panganib sa seguridad at protektahan ang iyong data.

Ang aming website ay maaaring magkaroon ng mga link papunta sa at galing sa ibang mga website.  Kapag sinundan mo ang link papunta sa alinman sa mga website na iyon, pakitandaan na dapat may sariling paunawa sa privacy ang mga website na ito at hindi kami tatanggap ng anumang responsibilidad o pananagutan para sa mga website na iyon.  Pakisuri ang mga paunawa sa privacy na iyon bago mo ibigay ang iyong impormasyon sa mga website na ito.

Mga email at notification

Ipinapaliwanag ng seksyong ito ang mga opsyon mo kung tungkol sa mga email at notification na maaaring ipadala namin sa iyo.

 

Kung nagparehistro ka bilang panellist ng YouGov, mahalaga para sa iyong pagsali na makakapagpadala kami sa iyo ng mga email at notification upang imbitahan kang sumali sa mga research project, na maaaring isagawa online sa anyo ng survey, sa pamamagitan ng pag-download ng isang mobile app, o personal.  Pangkaraniwan nang may nakatakdang panahon para sa aming mga research, at kung hindi ka namin makokontak upang hingin ang iyong opinyon, magiging kawalan ito sa iyo kumpara sa ibang panellist, dahil mapapalampas mo ang mga pagkakataong ibahagi ang iyong opinyon at makaipon ng mga puntos.

Kung mas gusto mong hindi makatanggap ng mga mensaheng ito para sa serbisyo, kailangan mong huminto na nang tuluyan bilang panellist.

Bilang karagdagan, maaaring padalhan ka rin namin ng mga email at notification kapag naibalita ang iyong mga opinyon, o upang hikayatin kang i-refer din ang iyong mga kaibigan at kapamilya para sumali rin. Maaari kang mag-opt out sa mga komunikasyong ito anumang oras sa iyong Account page sa website.

Mga cookie at katulad na teknolohiya

Gumagamit kami ng "mga cookie" upang mapahusay ang iyong karanasan habang ginagamit mo ang aming website at mga mobile app.  Ipinapaliwanag ng seksyong ito ang tungkol sa mga cookie na ginagamit namin, ano ang ginagawa ng mga ito at ang iyong mga opsyon kung tungkol sa mga cookie.

 

Ang mga cookie ay maliliit na data file na maaaring magbigay-pahintulot sa isang website na kolektahin at i-store ang isang range ng data sa iyong PC, laptop o mobile device.  Gumagamit kami ng mga cookie at katulad na teknolohiya, tulad ng mga tag at pixel ("mga cookie") upang tulungan kaming maglaan ng mga feature at function sa aming mga website at mobile app at sa pangkalahatan ay pahusayin ang paraan ng paggana ng mga ito.  Gumagamit kami ng mga cookie na itinatakda ng YouGov (tinatawag na 'first-party mga cookie') at third-party mga cookie (na hindi ang YouGov ang nagtatakda kundi ibang website ayon sa pahintulot ng YouGov).

YouGov mga cookie

Gumagamit ang YouGov ng mga cookie para ma-navigate mo ang aming website at magamit ang mga feature nito, at upang kumuha ng impormasyon tungkol sa mga pinili at gusto mo, at sa pamamagitan nito ay maaari naming i-customize ang website, halimbawa para maalala ang wikang gusto mong gamitin.  Nakalista at ipinapaliwanag sa table sa ibaba ang mga first-party cookie na nakalagay sa aming website

Pangalan ng cookie

Saan ginagamit ang mga cookie na ito

ygtrk

Kapag inilagay sa website namin at sa mga website ng kliyente namin ang cookie na ito, maaari naming gamitin ito upang maunawaan kung kailan mo binisita ang mga website na iyo, o kung nakakita ka ng mga online advertisement.  Ginagamit namin ang impormasyong ito, kasama ng mga tugon mo sa survey, upang matulungan ang aming mga kliyente na maunawaan kung itinuon nila ang kanilang advertising sa tamang pangkat ng mga tao, at sa pamamagitan nito ay maaaring maimbitahan kang sumali sa mga research para sa mga kliyenteng iyon.

surveypopup

Sa pamamagitan ng cookie na ito, maaari kaming magpakita sa iyo ng kaugnay na pop-up message kapag bumalik ka sa website pagkatapos mong makumpleto ang survey.

sessionid

Sa pamamagitan ng cookie na ito, maaaring maalala at matandaan ka namin habang ginagamit mo ang aming website.

ygmsg

Sa pamamagitan ng cookie na ito, maaari kaming maglaan sa iyo ng mga mensahe ng feedback, tulad ng mga error sa authentication, sa external na partner tulad ng Facebook.

django_language

Sa pamamagitan ng cookie na ito, masisiguro namin na maaari kaming magpakita ng content sa tamang wika, ayon sa pinili mo.

Csrftoken

Ang cookie na ito ay kaugnay ng Django web development platform, at idinisenyo upang protektahan ang isang website laban sa mga pag-atake sa software sa mga web form.

termsaccepted

Sinasabi sa amin ng cookie na ito kapag tinanggap mo ang aming cookie alert para hindi na namin paulit-ulit na ipakita sa iyo ang katulad na mensahe.

 

Mga third-party cookie

Nakalista at ipinapaliwanag sa table sa ibaba ang mga first-party cookie na nakalagay sa aming website at mga mobile app.  Makikita mo sa ibaba ang mga cookie na ginagamit namin sa pamamagitan ng pag-click sa mga link na inilaan.

Uri ng cookie

Saan ginagamit ang mga cookie na ito

Mga cookie na ginagamit namin para magawa ito

Mga analytics cookie

Ginagamit namin ang mga analytics cookie para maunawaan kung paano mo ginagamit ang aming website at mga mobile app para ma-monitor namin ang paggana ng at mapahusay pa ang mga ito.  Halimbawa, sa pag-unawa sa kung paano mo ginagamit ang ilang feature at page sa website ng YouGov, matutukoy namin at maaayos ang mga error sa page at mapapahusay ang disenyo at nabigasyon sa website.

New Relic

Google Search Console

iTunes Connect iOS

Google Analytics (website at mga app)

Google Tag Manager (website at mga app)

Google Firebase (mga app lang)

Fabric (mga app lang)

Mga advertising cookie

Maaari ring gamitin ang mga cookie upang mag-deliver ng mga online ad at i-track ang pagganap at husay ng kampanya.  Ang mga marketing cookie sa aming website ay kumukuha ng impormasyon tungkol sa iyong online browsing, tulad ng mga page na tiningnan mo, at ginagamit ang impormasyong iyon upang gumawa ng mga makabuluhang online ad na makikita mo sa mga third-party website.

Criteo

Facebook

Google DoubleClick

Google DoubleClick Counter

Google Adwords

Google Remarketing

Twitter

LinkedIn

Marketo

Adition

Mga cookie para sa komunikasyon

Gumagamit kami ng ilang cookie upang makipag-ugnayan sa iyo at ikaw sa amin.  Halimbawa, ang button na 'Support' sa aming website at ang kakayahan mong maglagay ng komento sa aming online content ay parehong pinagagana ng mga cookie.

Zendesk

Disqus

Mga partner cookie

Sa pamamagitan ng mga cookie na ito, maaaring isama ng mga partner namin ang data mula sa survey mo sa kanilang sariling data gamit ang mga pangkaraniwang online identifier.  Ginagamit ng mga partner namin ang data na ito upang gumawa ng at pahusayin ang kanilang mga produkto at serbisyo, at upang gumawa ng mga audience na maaaring i-target ng mga advertiser ng mga mas kaugnay at makabuluhang komunikasyon at proposisyon (bagama't hindi ka kailanman isasama sa mga nasabing audience).

Makikita mo ang higit pang impormasyon, lakip ang kung paano ka mago-opt out sa gawaing ito, sa seksyong 'Mga paggamit ng personal na data para sa advanced research at modelling' ng paunawang ito sa privacy.

Eyeota

mPlatform, part of GroupM

Adform

 

Ang iyong mga opsyon kung tungkol sa mga cookie

Nang in-access mo ang website na ito, may ipinakita sa iyong alerto na nagbigay ng impormasyon sa iyo tungkol sa paggamit namin ng mga cookie.  Kung patuloy mong gagamitin ang website, sumasang-ayon ka sa paggamit ng mga cookie na inilarawan sa paunawang ito.  Gayunman, maaari mong gamitin ang mga setting ng iyong browser upang tanggapin o tanggihan ang mga bagong cookie at i-delete ang mga dati nang cookie.  Ang 'Tulong' na tab sa loob ng iyong browser ay magbibigay sa iyo ng impormasyon kung paano, at malalaman mo ang higit pa kung paano idi-delete at pamamahalaan ang mga cookie sa http://www.allaboutmga cookie.org/. Kung pangunahin kang nag-aalala tungkol sa mga third-party advertising cookie, maaari mong tingnan ang  third-party Cookie opt-out mechanism ng Digital Advertising Alliance sa http://www.aboutads.info/choices, o ng Network Advertising Initiative sa http://www.networkadvertising.org/choices.

Mahalagang malaman mo na ang paghihigpit sa paggamit ng mga cookie ay maaaring mangahulugan na hindi mo lubusang magagamit ang lahat ng feature o serbisyong available sa website na ito.

Email tracking

Ang ilan sa mga email na ipinapadala namin sa iyo ay maaaring may 'web beacon pixel' o mga naka-track na link na nagpapahintulot sa aming matukoy kung binuksan mo ang email at upang i-verify kung anong mga link sa email ang in-access mo.  Ginagamit namin ang impormasyong ito upang matukoy kung sa anong bahagi ng mga email namin ka pinaka-interesado.

Maaari mong i-delete ang pixel sa pamamagitan ng pag-delete sa email.  Kung ayaw mong i-download ang pixel sa computer mo o iba pang device, maaari kang mag-unsubscribe sa mailing list namin anumang oras sa iyong Account page sa aming website.

Mga karapatan mo

Ipinapaliwanag ng seksyong ito ang mga karapatan mo kaugnay ng personal data na hawak namin tungkol sa iyo.

 

Depende sa mga mailalapat na batas para sa proteksyon ng data, maaaring mayroon kang mga partikular na karapatan kaugnay ng personal data na hawak namin tungkol sa iyo, na idinisenyo upang bigyan ka ng mas maraming opsyon at kontrol sa iyong personal data.  Ang mga karapatang ito ay ipinapaliwanag sa ibaba.

Karapatan

Ano ang kahulugan nito?

Ang karapatang hilingin ang access sa personal data

Maaari kang humiling ng kopya ng data na hawak namin tungkol sa ito at kaugnay na impormasyon

Ang karapatang humiling ng pagtatama ng personal na data

Maaari mo kaming hilingan na itama ang anumang maling data tungkol sa iyo at kumpletuhin ang anumang hindi kumpletong data na hawak namin tungkol sa iyo

Ang karapatang hilingin ang pag-delete sa personal data

Maaari mong hilingin na i-delete namin ang personal na data na hawak namin tungkol sa iyo

Ang karapatang bawiin ang pahintulot / mag-unsubscribe

Maaari mong bawiin anumang oras ang pahintulot mo sa pagproseso ng data

 

Paggamit sa iyong mga karapatan

Maaari mong gamitin ang alinman sa mga karapatang ito sa pamamagitan ng mga detalye ng pagkontak sa ibaba.  Kapag naipadala mo na ang kahilingan mo, maaari ka naming kontakin para humiling ng karagdagang impormasyon upang mapatunayan ang iyong pagkakakilanlan (dahil gusto naming makasiguro na ikaw talaga mismo ang humihiling ng access sa iyong data) o upang matulungan kaming tumugon sa iyong kahilingan.  Maliban sa mga bihirang kaso, tutugon kami sa iyo sa loob ng 1 buwan (o, kung mas maigsi, sa loob ng yugto ng panahon na hinihiling ng pambansang batas) mula sa pagtanggap ng impormasyong ito, o kung saanman kailangan ang nasabing impormasyon, kapag natanggap na namin ang kumpletong detalye ng iyong kahilingan.

Email:   your.rights@yougov.com

Mail:     The Data Protection Officer

YouGov Plc

50 Featherstone Street
London
EC1Y 8RT
United Kingdom

 

Paghahain ng reklamo sa isang regulator

May karapatan kang maghain ng reklamo sa isang data protection regulator, kung saan nalabag ang iyong mga legal na karapatan, o kung saan ginagamit o nagamit ang data mo sa paraang pinaniniwalaan mong salungat sa mga regulasyon ng proteksyon ng data. Ang mga detalye ng pagkontak sa regulator sa Pilipinas, ang National Privacy Commission (NPC), ay available sa website nito, na nagpapakita rin ng mga detalye kung paano maghahain ng reklamo.  Gayunman, hinihikayat ka naming kontakin kami bago maghain ng reklamo at sisikapin naming lutasin ang anumang mga isyu o alalahanin mo.

 

Paano makikipag-ugnayan sa amin

Kung may mga tanong ka tungkol sa paunawang ito, kung paano namin kinukuha, ini-store at ginagamit ang personal na data, o kung may mga alalahanin ka na gusto mong idulog s amin, maaari mong kontakin ang aming Data Protection Officer sa dataprotection@yougov.com.

Kung may mga tanong ka, alalahanin o pangkalahatang feedback, pakikontak kami sa supportap@yougov.com.

 

Mga wika at update sa paunawang ito

Ayon sa mga lokal na batas sa proteksyon ng data, ang paunawang ito ay available sa Ingles at iba pang wika na ginagamit namin upang magsagawa ng research sa bansang ito.  Sa anumang sitwasyon ng hindi pagkakatulad o pagkakaiba sa pagitan ng Ingles na bersyon at anumang pagsasalin mula rito, mananatiling may-bisa ang Ingles na bersyon nito.

Ang paunawang ito ay huling na-update sa petsang nakalagay sa simula ng paunawa.  Bagama't taglay namin ang karapatang magsagawa ng mga pagbabago sa paunawang ito sa anumang oras, ipapaalam namin sa iyo sa pamamagitan ng email ang anumang mga pagbabagong aktuwal na magbabago o magpapalawak sa layunin ng paggamit namin ng personal na data.  Kung hindi ka sang-ayon sa anumang mga pagbabago sa hinaharap, maaari mong burahin ang iyong account sa pamamagitan ng pagpunta sa iyong Account page at mag-click sa ‘unsubscribe’.